logo
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ ถึง ป.๖) เพื่อเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวดและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการประกวดแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ นั้น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และกลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือกดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกลุ่มที่ ๒ จัดที่ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และกลุ่มที่ ๔ จัดที่ ห้องแก้วสมุย ๑ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีดูข่าวทั้งหมด