วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ตัวอย่างบทอาศิรวาทและถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำตัวอย่างบทอาศิรวาทและถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการประจำปีนับตั้งแต่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้พิจารณาจัดทำตัวอย่างการใช้ถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล บทอาศิรวาท โดยจัดทำเป็นอินโฟกราฟิก เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม และใช้ราชาศัพท์ พระนามาภิไธย สรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล ตามข้อมูลที่ได้มีประกาศสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และประกาศเรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒.ดูข่าวทั้งหมด