วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๔๕ น. เป็นต้นไปทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภาวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑ การอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับสมัครผู้เข้าร่วมงานอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ครั้งที่ ๑ การอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบ
Zoom Cloud Meetings นั้น

         บัดนี้ ถึงกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานอบรมแล้ว สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานอบรม ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้ต่อไป

         ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ติดต่อกลับที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘ (ธนิดา, นุชจรี) ในวันและเวลาราชการ

          อนึ่ง ผู้ที่สนใจแต่ไม่มีรายชื่อสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๘.๔๕ น. ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (facebook.com/RatchabanditThai)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑ การอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖.PDF

 • วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
  ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและหรือพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
  ประกาศคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ๑ อัตรา

  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้

  ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือก

  กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ เสร็จสิ้นแล้วนั้น  


  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

  ๑. เด็กชายกฤษกร  วาโย  โรงเรียนบ้านระหว่างควน  จังหวัดพัทลุง

  ๒. เด็กชายทิวากร  เทพทวี  โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส จังหวัดตรัง

  ๓. เด็กชายธณกร  สารมาศ  โรงเรียนบ้านปากเชียร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ๔. เด็กชายธีรภัทร์  ฐิตะฐาน  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จังหวัดชุมพร

  ๕. เด็กหญิงภัคญาดา  อาญา  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ๖. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลนิ่ม  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

  ๗. เด็กหญิงยุวรัตน์  ศรีชู  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  จังหวัดพัทลุง

  ๘. เด็กชายเรวัตร  พรมทองแก้ว โรงเรียนวัดท้ายโนต จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ๙. เด็กหญิงวันวิสา  คงชิต  โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง  จังหวัดสงขลา

  ๑๐. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ขาว  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องปรมี ชั้น ๓ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย 

  โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘


  เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น.PDF
 • กำหนดการ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น".PDF