วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน 

 โดยในระหว่างการอบรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายและสัมมนาวิชาการจากราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ทรงคุณวุฒิ  นำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และจัดทำนำเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้จากการสัมมนาและการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องไปสู่ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ พร้อมด้วยการแนะนำวิธีการ ศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้ต่อไปดูข่าวทั้งหมด