วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
เชิญชวนส่งหนังสือเข้าร่วมการประกวดหนังสือวิชาการแปลดีเด่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แบบฟอร์มเสนอหนังทอวิชาการแปลเข้าร่วมการประกวดหนังสือวิชาการแปลดีเด่นฯ https://forms.gle/y5L32HtcA7yukoGJ8ดูข่าวทั้งหมด