วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

    เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

    ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสำนัก สำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  และรับทราบเรื่องการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวแสดงมุทิตาจิตแก่ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกที่มีอายุ ๘๔ ปีขึ้นไป เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๘ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ : จากนโยบายสู่อุตสาหกรรมการผลิต” ในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และเรื่องการเขียนประวัติราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ผู้วายชนม์ เพื่อจัดทำหนังสือ “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล”ดูข่าวทั้งหมด