วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ คน

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รุ่น นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครในรุ่นที่ ๒แล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาครุ่นที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ คนซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้ 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สิทธิเข้ารับการอบรมดำเนินการดังนี้


๑. แจ้งการยืนยันสิทธิในการเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาครุ่นที่ ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางลิงค์ดังต่อไปนี้: https://forms.gle/HGt6nv11zisuiR9E7

๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง"โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทยฯ รุ่นที่ ๒" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อตามด้วยชื่อนามสกุลจริง เช่น 012 บัณฑิต  สร้างสรรค์  เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๒.PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด