วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและหรือพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ดูข่าวทั้งหมด