วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565
การให้บริการความหมายชื่อของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ประสงค์จะทราบความหมายของชื่อและชื่อสกุล

ผู้ขอรับบริการกรอกแบบคำขอรับบริการความหมายชื่อ (แบบ รภ.ช. ๐๑) จากนั้นแนบไฟล์ที่ได้จากการถ่ายภาพ สแกน หรือไฟล์เอกสารของแบบ รภ.ช. ๐๑ ส่งมาที่อีเมล ripub@orst.go.th

หรือกรอกแบบคำขอออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3n1Qhuj ตาม QR code


ระยะเวลามาตรฐานในการให้บริการความหมายชื่อคือ ๗ วัน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • แบบ รภ.ช. ๐๑.DOCX
  • แบบ รภ.ช. ๐๑.PDF

  • ดูข่าวทั้งหมด