วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ (ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร)

ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ


โดยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ

  • ดูข่าวทั้งหมด