วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
การติดต่อราชการกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แจ้งส่วนราชการ/องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน/สมาคม/มหาวิทยาลัย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาพิจารณาว่า เพื่อให้การติดต่อราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านจัดส่งหนังสือถึงสำนักงานฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ ripub@royin.mail.go.th ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์หรือการจัดส่งหนังสือโดยตรงด้วยทุกครั้ง และให้ถือว่าการตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นหลักฐานการรับหนังสือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อนึ่ง สำนักงานฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อการประสานงานภายในมาเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mailของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ที่อยู่ (
e-mailกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ripub@royin.mail.go.th

 

ส่วนราชการระดับกองผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(
e-mail)
1. สำนักงานเลขานุการกรม1. นางสาวอารี  พลดี
06 5935 1723
2. นายอภิเดช  บุญสงค์
08 1805 46503.
3. นายกมล  หมื่นยุทธ
08 1841 9563
pareening@gamil.com

apidej_20@hotmail.com

kamol@royin.mail.go.th

 

2. กองศิลปกรรม1. นางนฤมล  กรีพร

06  3227  9601

2. นางสาวกระลำภักษ์  แพรกทอง

08  7091  8353

3. นางสาวปาริชาติ กิตินันทน์

08  7030 3554

tmmm.nut@gmail.com
kralamphak@gmail.com
parichatk2002@yahoo.com
3. กองวิทยาศาสตร์

 

1. นางสาวปิยรัตน์  อินทร์อ่อน

06  3227  2578

2. นางสาวยลดา  ใยประยูร

08  3610 0025

3. นายญาณัฏฐ์  ไทรงาม

08  5560 0677

inorn.oom@gmail.com

 

yyolada31@hotmail.com

 

yanut.s1974@gmail.com

 

๔. กองธรรมศาสตร์และการเมือง

 

1. นางทิพาภรณ์  ธารีเกษ

08 1703 6741

2. นางสาวอิสริยา  เลาหตีรานนท์

08 9693 7662

3. นางสาวณัฐฏพัชร์  แสงสุรินทร์

06 2229 4496

tareeges_t@hotmail.com

 

issyjang424@gmail.com

 

aob2908@gmail.com

 ดูข่าวทั้งหมด