วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร่วมการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวจะแยกเป็นระดับชั้น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานคัดลายมือตามรูปแบบของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ส่งมาที่
โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ์ และนางสาวณํฐฏภัชร์ แสงสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๓, ๓๐๒๒ และ ๕๐๐๘


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
 • ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การจัดประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓
 • รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 • กระดาษคัดลายมือ
 • เครื่องหมาย 1
 • เครื่องหมาย 2
 • เครื่องหมาย 3
 • พยัญชนะ กฆ
 • พยัญชนะ-ญฒ
 • พยัญชนะ งฌ
 • พยัญชนะ ณธ
 • พยัญชนะ นพ
 • พยัญชนะ ฟล
 • พยัญชนะ วฬ
 • พยัญชนะ อฮ
 • รวมตัวอักษร
 • เลข 03
 • เลข 47
 • เลข 89
 • วรรณยุกต์
 • สระ 1
 • สระ 2
 • สระ 3

 • ดูข่าวทั้งหมด