วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อพบและประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักในราชบัณฑิิตยสภาที่จะช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ หอประวัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อพบและประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักในราชบัณฑิิตยสภา ซึ่งได้แก่สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักวิทยาศาสตร์ และสำนักศิลปกรรม ที่จะช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล ในการนี้ ผู้แทนของสำนัก ได้แก่ ประธานสำนักและเลขานุการสำนัก ทั้ง ๓ สำนัก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมประชุมด้วยดูข่าวทั้งหมด