วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ณ พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรมและโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี


กิจกรรมในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๔.๓๐ น. คณะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม ณ ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ร่วมจัดบูทนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านค้าในโครงการร้านค้าประชารัฐของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่


ส่วนวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ร่วมจัดบูทนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม และร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมกระดังงา ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทั้ง ๒ วัน ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมงานในทุกจุดเป็นอย่างดี.ดูข่าวทั้งหมด