วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
การอบรม “การใช้งานระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๒ นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม “การใช้งานระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดยมีคณะผู้จัดทำระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคให้การอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรมคือเพื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลงานประชุมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สามารถนำความรู้ไปใช้จัดการและจัดเก็บข้อมูลงานประชุมในความรับผิดชอบของตน ซึ่งทำให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาสามารถจัดการข้อมูลงานวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลงานวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไปดูข่าวทั้งหมด