วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา
ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางโสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา นายนิพนธ์ ทรายเพชร เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ และศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น


เนื่องจากนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภาดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกราชบัณฑิตเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา รวม ๓ ราย ดังนี้


๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล อิสรไกรศีล เป็น นายกราชบัณฑิตยสภา
๒. ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑
๓. ศาสตราจารย์สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒


และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภาทั้ง ๓ ราย ตามที่เสนอ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • IMG.BMP

  • ดูข่าวทั้งหมด