วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปรับปรุงล่าสุดพร้อมใช้งานแล้ววันนี้

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนา “ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” ช่วยให้ผู้ใช้งานค้นคว้าศัพท์บัญญัติวิชาการได้สะดวก พร้อมใช้งานได้แล้ววันนี้ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
วันนี้ (๓๐ เม.ย. ๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวแนะนำระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์ ณ หอประวัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า การบัญญัติศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อให้มีคำภาษาไทยใช้แทนศัพท์ภาษาต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินงานบัญญัติศัพท์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕ เมื่อครั้งเป็นราชบัณฑิตยสถาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยทำหน้าที่บัญญัติศัพท์คำภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จนปัจจุบันสำนักงานราชบัณฑิตยสภาสามารถพัฒนาและขยายงานบัญญัติศัพท์ออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย โดยมีคณะกรรมการวิชาการเฉพาะสาขาเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ศัพท์บัญญัติสาขาต่าง ๆ ที่แล้วเสร็จ ได้นำเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำ “ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” โดยนำข้อมูลศัพท์บัญญัติวิชาการที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวน ๑๕ สาขา ได้แก่ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ศัพท์พลังงาน (เธอร์โมไดนามิกส์) ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ศัพท์นิติศาสตร์ ศัพท์ภูมิศาสตร์ ศัพท์ประกันภัย ศัพท์สังคมวิทยา ศัพท์ภาษาศาสตร์ทั่วไป ศัพท์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศัพท์ศิลปะ ศัพท์วรรณกรรม และศัพท์สถาปัตยกรรม เรียบร้อยแล้วพร้อมให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th หากระบบนี้เป็นที่สนใจและมีผู้เข้าใช้งานมากขึ้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำข้อมูลศัพท์บัญญัติสาขาอื่นเพิ่มเติมลงในระบบต่อไป.ดูข่าวทั้งหมด