วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่น ๓ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาแก่ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ สอนได้ และมีแนวคิดในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมายให้ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม เป็นประธานเปิดการอบรม


ในงานมีการบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา การบรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ การบรรยายเรื่อง “ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการสื่อสาร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์ และการบรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากดูข่าวทั้งหมด