วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต โดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมายให้นางสาวอารี พลดี รักษาราชการแทนเลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง และฟังการบรรยายเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตดูข่าวทั้งหมด