วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
การเสวนาวิชาการเรื่อง “สูงวัย… ไม่ตายกลางถนน”

วันนี้ (๓๐ ต.ค. ๖๒) เวลา ๙.๓๐ น. ศ. นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “สูงวัย… ไม่ตายกลางถนน” ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำข้อเสนอแผนแม่บทเรื่องสังคมผู้สูงอายุต่อรัฐบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนมาร่วมเสวนาเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ พันตำรวจเอก สุริยัน  วินิจมนตรี  ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นายบุญสม  สุวรรณปิฎกกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการจราจร กองนโยบายและแผน สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, นายประยูร  ภู่แส  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด,  ดร.พิเชษฐ์  หนองช้าง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คือ นายสุรชัย  ปานน้อย  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ  และนายพิภพ  พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ และมี ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ  อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  วัตถุประสงค์ของการจัดการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งวิธีการส่งเสริมให้ภาครัฐมีมาตรการที่ดีในการควบคุมการจราจรให้แก่ผู้สูงวัยและผู้ใช้ถนนทั่วไป และเพื่อนำผลการเสวนาไปจัดทำแนวคิดเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของผู้สูงวัยและผู้ใช้ถนนในแผนแม่บทเรื่องสังคมผู้สูงอายุต่อรัฐบาลต่อไปดูข่าวทั้งหมด