วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดฉะเชิงเทราดูข่าวทั้งหมด