โฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
และคณะทำงานโฆษกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา


 


เพื่อให้การให้ข่าว ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงแถลงข่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๖.๓) และ (๖.๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงแต่งตั้งโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และรองโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ได้แก่


นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา   เป็น โฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา


นางทิพาภรณ์  ธารีเกษ          เป็น รองโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา


โฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และรองโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีหน้าที่ให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งข่าวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ข่าวสารในลักษณะวิชาการซึ่งสมควรเผยแพร่แก่ประชาชน ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อสื่อมวลชน รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมาย  โดยมีคณะทำงานโฆกษกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทำหน้าที่สนับสนุนในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารหลักฐาน จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ของชาติ จัดแถลงข่าว และประสานงานสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมาย