วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคกลาง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐-วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา