สำนักราชบัณฑิตยสภา

284 284 ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡„π‚≈°»‘ ≈ª°√√¡ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand ®‘ πµπ“ ¥”√ß§å ‡≈‘ » ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡„π‚≈° »‘ ≈ª°√√¡ ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡ (realism) ‡ªì π ªØ‘ °‘ √‘ ¬“µà Õµâ “π§µ‘ π‘ ¬¡·∫∫·ºπÀ√◊ Õ §µ‘ π‘ ¬¡§≈“ ‘ °(classicism) ·≈– ¢∫«π°“√®‘ πµπ‘ ¬¡ (romanticism) ´÷Ë ß ‡°‘ ¥¢÷È π„π·«¥«ß»‘ ≈ª–·≈–«√√≥§¥’ ¢Õ߬ÿ ‚√ª™à «ß°≈“ߧ√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ò˘ ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡‰¥â ‡µ‘ ∫‚µ·æ√à ¢¬“¬‰ª∑—Ë «‚≈°„π‡«≈“µà Õ¡“®π°√–∑—Ë ß ªí ®®ÿ ∫— π ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡¡ÿà ß· ¥ß∏√√¡- ™“µ‘ ·≈–™’ «‘ µÕ¬à “ß≈–‡Õ’ ¬¥∂’Ë ∂â «π·≈– ‡∑’Ë ¬ßµ√ßµ“¡≈— °…≥–¿“¬πÕ°∑’Ë ¡Õß ‡ÀÁ π‚¥¬ª√“»®“°Õ“√¡≥å ·≈–‡µ‘ ¡·µà ß „Àâ «‘ ®‘ µ√∫√√®ß·∫∫Õÿ ¥¡§µ‘ π‘ ¬¡ ¥â «¬ ‡Àµÿ π’È „𧫓¡À¡“¬∑’Ë °«â “ߢ∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡®÷ ߪ√“°ØÕ¬Ÿà „π°√–· »‘ ≈ª– ®”π«π¡“°„πÕ“√¬∏√√¡µà “ßʵ— «Õ¬à “ß ‡™à π „π∑— »π»‘ ≈ªá Õ“®æ‘ ®“√≥“‰¥â «à “ °√–· — ®π‘ ¬¡¡’ Õ¬Ÿà „π√Ÿ ªª√–µ‘ ¡“°√√¡ °√’ °∑’Ë ‡ªì π√Ÿ ªπ— °¡«¬À√◊ Õ√Ÿ ªÀ≠‘ ß™√“∑’Ë ·≈¥Ÿ ÿ ¢¿“æ‡ ◊Ë Õ¡‚∑√¡ ®‘ µ√°√„π¬ÿ ‚√ª ∑’Ë ¡’ º≈ß“π·π« — ®π‘ ¬¡Õ“∑‘ ‡«≈“´‡°´ (Vel á zquez) ™“« ‡ªπ ‡≈Õ ·πß (LeNain) ™“«Ω√—Ë ß‡» „π«√√≥§¥’ π— °‡¢’ ¬π·π« — ®π‘ ¬¡ ®–‡πâ π°“√∫√√¬“¬À√◊ Õ°“√ –∑â Õπ¿“æ — ߧ¡ ¿“殑 µ„® ‡Àµÿ °“√≥å √à «¡ ¡— ¬ À√◊ Õ‡Àµÿ °“√≥å ª√–«— µ‘ »“ µ√å µ√ßµ“¡ §«“¡‡ªì π®√‘ ß æ«°‡¢“¡’ «‘ ∏’ °“√ — ߇°µ ·≈–°“√‡°Á ∫¢â Õ¡Ÿ ≈°à Õπ°“√‡¢’ ¬πÕ¬à “ß ‡ªì π√–∫∫·≈–‡ªì π«‘ ∑¬“»“ µ√å ß“π ‡¢’ ¬π·π« — ®π‘ ¬¡¡— ° –∑â Õπ¿“æ™’ «‘ µ ¢Õß™π™—È π°≈“ß·≈–§π¬“°®πÕ¬à “ß ≈–‡Õ’ ¬¥≈÷ °´÷È ß π— °‡¢’ ¬π·π« — ®π‘ ¬¡ ∂◊ Õ«à “§«“¡∂Ÿ °µâ Õ߇∑’Ë ¬ßµ√߇À¡◊ Õπ ¿“æ∂à “¬¡’ §ÿ ≥§à “¬‘Ë ß°«à “°“√µ’ §«“¡ ·≈–®‘ πµπ“°“√ π— °‡¢’ ¬π·π« — ®π‘ ¬¡ √ÿà π∫ÿ °‡∫‘ °Õ¬Ÿà „π™à «ß§√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ò¯ ‰¥â ·°à ·¥‡π’ ¬≈ ¥‘ ‚ø (Daniel Defoe) ‡Œπ√’ øï ≈¥‘ ß (Henry Fielding) ·≈– ‚∑‡∫’ ¬ ¡Õ≈‡≈µµå (TobiasSmallett) ‡ªì πµâ π π«π‘ ¬“¬‡√◊Ë Õ߇հ¢Õß·¥‡π’ ¬≈ ¥‘ ‚ø §◊ Õ Robinson Crusoe (§.». Ò˜Ò˘) ‡ªì π∑’Ë √Ÿâ ®— °°— π¥’ ∑—Ë «‚≈° ‡Œπ√’ øï ≈¥‘ ß ºŸâ ‰¥â √— ∫¬°¬à Õß«à “‡ªì π ç∫‘ ¥“ ·Àà ßπ«π‘ ¬“¬Õ— ß°ƒ…é ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ®Õ— π¬‘Ë ß„À≠à ®“°π«π‘ ¬“¬‡√◊Ë Õß The History of Tom Jones, a Foundling (§.».Ò˜Ù˘) à «π‚∑‡∫’ ¬ ¡Õ≈‡≈µµå ¡’ ™◊Ë Õ‡ ’ ¬ß®“°π«π‘ ¬“¬‡√◊Ë Õß Roderick Random (§.». Ò˜Ù¯) ªí ≠≠“™π¬ÿ ‚√ª„π™à «ßµâ π§√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ò˘ ‡√‘Ë ¡°à Õ°√–· µà յ⠓π ¢∫«π°“√®‘ πµπ‘ ¬¡ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß „πª√–‡∑»‡¬Õ√¡π’ »‘ ≈ªî πÀ— π‡À§«“¡ π„®¡“¬— ß “¡— ≠™π¡“°¢÷È π «ß°“√ — ߧ¡«‘ ∑¬“‡πâ π°“√»÷ °…“ — ߧ¡¥â «¬ «‘ ∏’ °“√∑“ß«‘ ∑¬“»“ µ√å «ß°“√π‘ ‡∑»- »“ µ√å „Àâ §«“¡ ”§— ≠°— ∫°“√√“¬ß“π ¢à “«‚¥¬ª√“»®“°Õ§µ‘ à «π∫ÿ §§≈ πÕ° ®“°π’È ¡’ °“√æ— ≤π“°≈â Õß∂à “¬√Ÿ ª®π¡’ »— °¬¿“æ„π°“√∫— π∑÷ °¿“扥⠧¡·≈– ™— ¥‡®π¬‘Ë ß¢÷È π æ— ≤π“°“√¥— ß°≈à “«¢â “ßµâ 𠧔 ”§— ≠ : — ®π‘ ¬¡ »‘ ≈ ª° √√ ¡_284-286 285 285 ®‘ πµπ“ ¥”√ß§å ‡≈‘ » ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π °√–µÿâ 𧫓¡ π„®ºŸâ §π„π°“√∫— π∑÷ ° ‡√◊Ë Õß√“«„π™’ «‘ µª√–®”«— π ·≈– — ߧ¡ Õ¬à “ß‡∑’Ë ¬ßµ√ßµ“¡§«“¡‡ªì π®√‘ ß„Àâ ¡“° ¢÷È π‰ª¥â «¬ √–À«à “ß §.». Ò¯ı-Ò¯¯ — ®π‘ ¬¡°≈“¬‡ªì π¢∫«π°“√ ”§— ≠ „π«ß°“√®‘ µ√°√√¡·≈–π«π‘ ¬“¬¢Õß Ω√—Ë ß‡» ®‘ µ√°√·≈–π— °‡¢’ ¬π‰¥â 𔇠πÕ ¿“æ¢Õß«‘ ∂’ ™’ «‘ µªí ≠À“¢π∫∏√√¡‡π’ ¬¡ ª√–‡æ≥’ ¢Õß “¡— ≠™π §π¬“°®π ·≈– §πÕ— ª≈— °…≥å æ«°‡¢“µâ Õß°“√ –∑â Õπ ¿“æ∑’Ë ‰¡à ‡§¬ª√“°Ø¡“°à Õπ„πß“π »‘ ≈ª–·≈–«√√≥§¥’ „π¥â “π®‘ µ√°√√¡°Ÿ µ“ø«å °Ÿ √å ‡∫µå (Gustave Courbet) ™“«Ω√—Ë ß‡» ‡ªì π »‘ ≈ªî π§π·√°∑’Ë ª√–°“»µπ«à “‡ªì π»‘ ≈ªî π ·π« — ®π‘ ¬¡À≈— ß®“°∑’Ë ¿“æ™◊Ë Õ L ’ Atelier (The Studio) ¢Õ߇¢“∂Ÿ °ªØ‘ ‡ ∏¡‘ „Àâ π”¡“®— ¥· ¥ß„πß“ππ‘ ∑√√»°“√ “°≈ (Exposition Universelle) „π §.». Ò¯ıı °Ÿ √å ‡∫µå ‰¥â ®— ¥· ¥ß¿“æ«“¥π’È √«¡°— ∫º≈ß“πÕ◊Ë πÊ ¢Õ߇¢“‡Õß„π‡«≈“ µà Õ¡“‚¥¬ª√–°“»«à “‡ªì ππ‘ ∑√√»°“√ ¿“殑 µ√°√√¡·π« — ®π‘ ¬¡ °Ÿ √å ‡∫µå µà Õ µâ “π»‘ ≈ª–·π«Õÿ ¥¡§µ‘ π‘ ¬¡Õ¬à “ß·¢Á ߢ— π ‡¢“‡√’ ¬°√â Õß„Àâ »‘ ≈ªî πÀ— π¡“· ¥ß¿“æ ™’ «‘ µ “¡— ≠™π√à «¡ ¡— ¬„πº≈ß“π¢Õßµπ °“√∑’Ë °Ÿ √å ‡∫µå «“¥¿“晓«π“™“«‰√à µ“¡ ¿“槫“¡‡ªì π®√‘ ß‚¥¬ª√“»®“° °“√‡ √‘ ¡·µà ß„¥Ê °à Õ„Àâ ‡°‘ ¥ªØ‘ °‘ √‘ ¬“ Õ¬à “ß√ÿ π·√ß„π‚≈°»‘ ≈ª– ®‘ µ√°√·π« — ®π‘ ¬¡„π§√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ò˘ ∑’Ë ‚¥¥‡¥à ππÕ°‡Àπ◊ Õ®“°°Ÿ √å ‡∫µå ‰¥â ·°à «‘ π ‚≈«å ‚Œ‡¡Õ√å (Winslow Homer) ™“«Õ‡¡√‘ °— π ´÷Ë ß™Õ∫«“¥¿“懰’Ë ¬«°— ∫ ™“«ª√–¡ß¿“æ∑’Ë ¡’ ™◊Ë Õ‡ ’ ¬ß√Ÿâ ®— °°— π¥’ ™◊Ë Õ The Herring Net (§.». Ò¯¯ı)∑Õ¡— ‡Õ§‘ π (ThomasEakin) ™“«Õ‡¡√‘ °— π ¿“æ¢Õ߇¢“¡— °‡ªì π¿“æ‡√◊ Õ≈”‡≈Á °Ê ¿“懰’Ë ¬«°— ∫™’ «‘ µª√–®”«— π ·≈–√Ÿ ª§π ‡À¡◊ Õπ (portrait) ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡‡µ‘ ∫‚µ‡ªì π ”π— ° «√√≥§¥’ ∑’Ë ”§— ≠„πΩ√—Ë ß‡» ™à «ß°≈“ß §√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ò˘ π— °‡¢’ ¬ππ«π‘ ¬“¬ ·π« — ®π‘ ¬¡√–¥— ∫ª√¡“®“√¬å §◊ Õ ‚Õ‚π- ‡√ ‡¥Õ ∫— ≈´— ° (Honor é de Balzac) º≈ß“π™‘È π‡Õ°¢Õ߇¢“§◊ Õπ«π‘ ¬“¬¢π“¥ ¬“«‡√◊Ë Õß La Com é die humaine (§.». Ò¯ÙÚ) ´÷Ë ß –∑â Õπ¿“æ — ߧ¡Ω√—Ë ß‡» „π¬ÿ §π—È π‰¥â Õ¬à “ß≈–‡Õ’ ¬¥≈÷ °´÷È ß¬‘Ë ß π— °‡¢’ ¬ππ«π‘ ¬“¬·π« — ®π‘ ¬¡§πÕ◊Ë πÊ ¢ÕßΩ√—Ë ß‡» ‰¥â ·°à °Ÿ µ“ø«å ‚ø≈·∫√å (Gustave Flaubert) ™Ÿ ≈ ·≈–‡Õ¥¡ß °ß°Ÿ √å (Jules & Edmond Goncourt) ·µß¥“≈ (Stendahl) √–À«à “ß §.». Ò¯ˆ - Ò¯˜ ·π«°“√‡¢’ ¬π·∫∫ — ®π‘ ¬¡À≈—Ë ß‰À≈‡¢â “ Ÿà «ß°“√«√√≥§¥’ ¬ÿ ‚√ªÕ¬à “ß∑à «¡∑â π π— °‡¢’ ¬πµà “ß𔇠πÕ¿“æ¡πÿ …¬å ·≈– — ߧ¡Õ¬à “ß≈–‡Õ’ ¬¥≈ÕÕ ‚¥¬À≈’ °‡≈’Ë ¬ß °“√«‘ æ“°…å «‘ ®“√≥å · ¥ß¢â Õ§‘ ¥‡ÀÁ π à «πµπ欓¬“¡√— °…“§«“¡‡ªì πª√«‘ — ¬ Õ¬à “ß¡—Ë π§ß „πª√–‡∑»Õ— ß°ƒ…π— °‡¢’ ¬π ·π« — ®π‘ ¬¡§π ”§— ≠§◊ Õ ™“≈ å ¥‘ °- ‡°π å (Charles Dickens) ·Õπ‚∑π’ ∑√Õ≈≈Õª (Anthony Trollope) ·≈– ®Õ√å ®‡Õ‡≈’ ¬µ (George Eliot) „π √— ‡´’ ¬‰¥â ·°à Õ’ «“π µŸ √å ‡°‡πø (Ivan Turgenev) ‡≈ø µÕ≈ µÕ¬ (Lev Tolstoy) øî ÕÕ¥Õ√å ¥Õ ‚µ‡¬ø °’ (Fyodor Dostoyevsky) „π‡¬Õ√¡π’ ‰¥â ·°à π— °‡¢’ ¬π ‡™à π°Õ∑∑å ø√’ ¥ ‡§≈‡≈Õ√å (Gottfried Keller) ·≈–‚∑¡— ¡— ππå (ThomasMann) à «π„π À√— ∞Õ‡¡√‘ °“ ¡’ π— °‡¢’ ¬π·π« — ®π‘ ¬¡ ‡™à π«‘ ≈‡≈’ ¬¡¥’ π ‡Œ“‡«≈ å (William Dean Howells) ‡ªì πµâ π ¢∫«π°“√‡¢’ ¬π·∫∫ — ®π‘ ¬¡ ÿ ¥¢—È «‡√’ ¬°«à “ ç∏√√¡™“µ‘ π‘ ¬¡é ´÷Ë ß π— °‡¢’ ¬πµâ Õ߇¢â “‰ª„™â ™’ «‘ µÕ¬Ÿà °— ∫°≈ÿà ¡ §π´÷Ë ß‡¢“®–π”¡“‡ªì πµ— «≈–§√‡æ◊Ë Õ‡°Á ∫ ¢â Õ¡Ÿ ≈π”¡“‡¢’ ¬πµ— «≈–§√ à «π„À≠à ‡ªì π °√√¡°√ ™“«π“ §π¬“°®π ´÷Ë ß¡’ ™’ «‘ µ ≈”‡§Á ≠ ·≈–ª√– ∫™–µ“°√√¡‚À¥√â “¬ „π™à «ßª≈“¬§√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ò˘ «ß°“√≈–§√‰¥â √— ∫Õ‘ ∑∏‘ æ≈¢Õß — ®π‘ ¬¡Õ¬à “ß°«â “ߢ«“ß ∫∑≈–§√·≈– °“√®— ¥· ¥ß –∑â Õπ¿“æ™’ «‘ µ®√‘ ß¡“° ¢÷È π ‡§â “‚§√߇√◊Ë ÕߢÕß∫∑≈–§√ –∑â Õπ ‡√◊Ë Õß√“«¢Õß — ߧ¡√à «¡ ¡— ¬∑’Ë æ∫‡ÀÁ π„π ™’ «‘ µª√–®”«— π ¥â «¬‡Àµÿ π’È ∫∑æŸ ¥·≈– ∑à “∑“ߢÕßµ— «≈–§√®÷ ß Õ¥§≈â Õ߇ªì π ®√‘ ß¡“°¢÷È π ‰¡à „™â ¿“…“·∫∫∫∑°«’ ·≈– ‰¡à µ’ ’ Àπâ “∑”∑à “∑“߇À¡◊ Õπ≈–§√„πÕ¥’ µ °“√®— ¥©“°·≈–‡«∑’ ¡’ ≈— °…≥– ¡®√‘ ß µ“¡∑’Ë æ∫‡ÀÁ π„π™’ «‘ µ‚¥¬∑—Ë «‰ª π— °°“√ ≈–§√·π« — ®π‘ ¬¡∑’Ë ”§— ≠¡’ Õ“∑‘ ‡Œπ√‘ § Õ‘ ∫‡´π (Henrik Ibsen) ·≈–ÕÕ°— µå µ√‘ π¥å ‡∫‘ √å ° (August Strindberg) „𠷰𥑠‡π‡«’ ¬ Õ— π‚µπ ‡™§Õø (Anton Chekov) ·≈–¡— §´‘ ¡ °Õ√å °’ (Maksim Gorky) „π√— ‡´’ ¬ ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡¡’ Õ‘ ∑∏‘ æ≈µà Õ «ß°“√¿“æ¬πµ√å „π™à «ß§√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ú „π·ßà °“√ √â “ß √√§å “√–‡π◊È Õ‡√◊Ë Õß ‚¥¬ºŸâ √â “ß¿“æ¬πµ√å 欓¬“¡„Àâ ¡’ ‡π◊È ÕÀ“§“∫‡°’Ë ¬«°— π√–À«à “ߧ«“¡®√‘ ß °— ∫π‘ ¬“¬ ¿“æ¬πµ√å ∑’Ë √â “ß·π«π’È „π Õ‘ µ“≈’ ‡√’ ¬°«à “ ç — ®π‘ ¬¡·π«„À¡à é (neorealism) à «π„πª√–‡∑»Ω√—Ë ß‡» ¡’ 286 286 ¢∫«π°“√ — ®π‘ ¬¡„π‚≈°»‘ ≈ª°√√¡ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand °“√ √â “ß¿“æ¬πµ√å ·π« — ®π‘ ¬¡‡√’ ¬°«à “ ç cin é ma v é rit é ‚¥¬„™â «‘ ∏’ °“√·∫∫ ¿“æ¬πµ√å “√§¥’ ‡¢â “¡“ª√–¬ÿ °µå ¡’ °“√ Õ¥·∑√°‡√◊Ë Õß√“«¢Õß “√§¥’ ‡¢â “‰ª„π‡π◊È Õ‡√◊Ë ÕߢÕß¿“æ¬πµ√å ¥— ß π—È π„π∫“ßµÕπ¢Õß¿“æ¬πµ√å ®–¡’ ‡Àµÿ °“√≥å ·≈–∫ÿ §§≈®√‘ ߪ√“°ØÕ¬Ÿà µ— «Õ¬à “ߢÕß¿“æ¬πµ√å ∑’Ë √â “ß·π«π’È ‡™à π‡√◊Ë Õß OpenCity ¢Õß‚√·∫√å ‚µ√Õ - ‡´≈≈‘ π’ (RobertoRossellini) ‡√◊Ë Õß The Bicycle Thief ¢Õß«‘ µµÕ√‘ ‚Õ ‡¥Õ ´’ °“ (Vittorio De Sica) ¿“æ¬πµ√å ∑—È ß Õß ‡√◊Ë Õß √⠓ߢ÷È π„π™à «ßÀ≈— ß ß§√“¡‚≈° §√—È ß∑’Ë Ú °√–· — ®π‘ ¬¡‰¥â ·æ√à ¢¬“¬‡¢â “‰ª ¡’ Õ‘ ∑∏‘ æ≈„π«ß°“√»‘ ≈ª–·≈–«√√≥§¥’ ∑—Ë «‚≈°„π§√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ú „π¥â “π »‘ ≈ª–¡’ ®‘ µ√°√‰∑¬·π« — ®π‘ ¬¡ Õ“∑‘ ¡.≈.ªÿÉ ¡ ¡“≈“°ÿ ≈ ‡ ° √√ ‡À¡◊ Õππ‘ √ÿ ∑∏å ‰æ√«— ≈¬å ¥“‡°≈’È ¬ß «‘ π— ¬ ª√“∫√‘ ªŸ «‘ ‡™’ ¬√ «ß»å »ÿ ¿≈— °…≥å π— °ª√–µ‘ ¡“°√ ‰∑¬·π« — ®π‘ ¬¡∑’Ë √Ÿâ ®— °°— π¥’ §◊ Õ ‰æ±Ÿ √¬å ‡¡◊ Õß ¡∫Ÿ √≥å à «π„π«ß«√√≥§¥’ ‰∑¬ ¡’ π— °‡¢’ ¬ππ«π‘ ¬“¬·π« — ®π‘ ¬¡À≈“¬§π Õ“∑‘ »√’ ∫Ÿ √æ“ ¥ °Ÿ √¡–‚√À‘ µÕ‘ »√“ Õ¡— πµ°ÿ ≈‰¡â ‡¡◊ Õ߇¥‘ ¡°ƒ…≥“Õ‚»° ‘ π

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=