สำนักราชบัณฑิตยสภา

287 ¿— ∑√æ√ ‘ √‘ °“≠®π ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¿— ∑√æ√ ‘ √‘ °“≠®π ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π 祒 ∑’Ë ÿ ¥§◊ Õ®µÿ √∫“∑é °— ∫·π«§‘ ¥®√‘ ¬»“ µ√å ‰∑¬* * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ˜ 情¿“§¡ æ.». ÚıÙˆ ∫∑§— ¥¬à Õ ç¥’ ∑’Ë ÿ ¥§◊ Õ®µÿ √∫“∑é ‡ªì π¢â Õ§«“¡ ∑’Ë ª√“°ØÕ¬Ÿà „π .§. . æ.». ÚıÙˆ ∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— « æ√–√“™∑“π ·°à ª«ß™π™“«‰∑¬ ¡’ §«“¡À¡“¬≈÷ °´÷È ß ™«π§‘ ¥§”π÷ ß∂÷ ß — µ«å ’Ë ‡∑â “ ‚¥¬‡©æ“– Õ¬à “ß¬‘Ë ß ÿ π— ¢ «à “‡ªì π — µ«å ∑’Ë ¥’ ∑’Ë ÿ ¥„π‚≈° §ÿ ≥§«“¡¥’ ¢Õß ÿ π— ¢ ‡™à 𠧫“¡‡ªì π¡‘ µ√ §«“¡®ß√— °¿— °¥’ µà Õ‡®â “¢Õß ·≈–Õ◊Ë π Ê Õ’ °À≈“¬ª√–°“√π—È π¬“°∑’Ë ®–À“ — µ«å Õ◊Ë π„¥ ‡ª√’ ¬∫ª“π‰¥â „π¢≥–∑’Ë ™“«µ–«— πµ°‚¥¬ ∑—Ë «‰ª‡™◊Ë Õ«à “ ÿ π— ¢‰¡à ¡’’ ™’ «‘ µ∑“ß®√‘ ¬∏√√¡ ™“«‰∑¬ à «π„À≠à ºŸâ ´÷Ë ß‰¥â √— ∫Õ‘ ∑∏‘ æ≈∑“ß §«“¡§‘ ¥®“°æ√–æÿ ∑∏»“ π“ ·≈–»“ π“ æ√“À¡≥å -Œ‘ π¥Ÿ °≈— ∫‡™◊Ë Õ¡—Ë π«à “ ÿ π— ¢∑”¥’ ∑”™—Ë «‰¥â À√◊ Õ∑”°√√¡‰¥â °“√π” ÿ π— ¢¡“ ‡ªì π·∫∫Õ¬à “ß∑“ß»’ ≈∏√√¡ ®÷ ßÕ“®≈¥ §«“¡¬÷ ¥¡—Ë π∂◊ Õ¡—Ë π„πµ— «µπ¢Õ߇√“ ·≈– à ߇ √‘ ¡„Àâ ·π«§‘ ¥®√‘ ¬»“ µ√å ¢Õ߇√“ «à “߉ «¢÷È π‰¥â ∫â “ß §” ”§— ≠ : ®µÿ √∫“∑, ÿ π— ¢, ·π«§‘ ¥®√‘ ¬»“ µ√å 祒 ∑’Ë ÿ ¥§◊ Õ®µÿ √∫“∑é ‡ªì π¢â Õ§«“¡∑’Ë ª√“°ØÕ¬Ÿà „π .§. . æ.». ÚıÙˆ ∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «æ√–√“™∑“π·°à ª«ß™π™“«‰∑¬ ‚¥¬∑√ßÕÕ°·∫∫¥â «¬§Õ¡æ‘ «‡µÕ√å æ√â Õ¡ π‘ æπ∏å µâ π©∫— ∫

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=