สำนักราชบัณฑิตยสภา

∑’Ë ª√÷ °…“ »“ µ√“®“√¬å πæ.Õ√√∂ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– 𓬰√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π »“ µ√“®“√¬å ¥√.™—¬Õπ—πµå ¡ÿ∑«≥‘™ Õÿ ªπ“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π »“ µ√“®“√¬å ¥√.ªí≠≠“ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï Õÿ ªπ“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π 𓬻—°¥“ ‚¡°¢¡√√§°ÿ≈ Õߧ¡πµ√’ »“ µ√“®“√¬å πæ.‡°…¡ «—≤π™—¬ Õߧ¡πµ√’ ¥√. ∑’. ‰¡‡§‘≈ ‡¥°´‡µÕ√å √“™∫—≥±‘µ ( À√“™Õ“≥“®—°√) ∫√√≥“∏‘ °“√‡°’ ¬√µ‘ §ÿ ≥ »“ µ√“®“√¬å ¥√. πæ. ¡™—¬ ∫«√°‘µµ‘ √“™∫—≥±‘µ »“ µ√“®“√¬å ¥√.‡æÁ≠»√’ ¥ÿä° √“™∫—≥±‘µ ∫√√≥“∏‘ °“√À— «Àπâ “ »“ µ√“®“√¬å πæ.π‘æπ∏å æ«ß«√‘π∑√å √“™∫—≥±‘µ ∫√√≥“∏‘ °“√ »“ µ√“®“√¬å»—°¥“ »‘√‘æ—π∏ÿå √“™∫—≥±‘µ »“ µ√“®“√¬å ÿ¡π Õ¡√«‘«—≤πå √“™∫—≥±‘µ »“ µ√“®“√¬å»√’ ÿ√“ߧå æŸ≈∑√—æ¬å √“™∫—≥±‘µ ∫√√≥“∏‘ °“√√Õß »“ µ√“®“√¬å ¥√.∑»æ√ «ß»å√—µπå √“™∫—≥±‘µ »“µ√“®“√¬å ¥√.°ÿ ÿ¡“ √—°…¡≥’ ¿“§’ ¡“™‘° ∫√√≥“∏‘ °“√ ”π— ° »“ µ√“®“√¬å ¥√.¡ß§≈ ‡¥™π§√‘π∑√å √“™∫—≥±‘µ ¥√.‚ ¿“ (™Ÿæ‘°ÿ≈™—¬) ™ªï≈¡—ππå √“™∫—≥±‘µ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.®‘πµπ“ ¥”√ߧå‡≈‘» ¿“§’ ¡“™‘° ∫√√≥“∏‘ °“√ºŸâ ™à «¬ π“ß®”‡√’¬ß ®—π∑√ª√–¿“ π“ß “«°√–≈”¿—°…å ·æ√°∑Õß π“ß “«»‘√‘æ√ Õ‘π∑√‡™’¬√»‘√‘ ∫√√≥“∏‘ °“√¢à “« π“ß “« ÿªí≠≠“ ™¡®‘𥓠π“ßÕ√«√√≥ ∫—«æ√À¡¡’ §≥–∫√√≥“∏‘ °“√ »“ µ√“®“√¬å‡æ™√’ ÿ¡‘µ√ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß »“ µ√“®“√¬å ¥√.©—µ√™—¬ æß»åª√–¬Ÿ√ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.∑‘»π“ ·¢¡¡≥’ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.¿—∑√æ√ ‘√‘°“≠®π ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß π“¬Õ¥‘»—°¥‘Ï ∑Õß∫ÿ≠ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ‘«≈’ »‘√‘‰≈ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å πæ.°ƒ…≥å ®“Ø“¡√– ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å ¥√. ¡™“µ‘ ‚ ¿≥√≥ƒ∑∏‘Ï ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å πæ. ÿ√æ≈ Õ‘ √‰°√»’≈ ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å ¥√.‡ªïò¬¡»—°¥‘Ï ‡¡π–‡»«µ ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å«‘ ÿ∑∏å ∫ÿ…¬°ÿ≈ ”π—°»‘≈ª°√√¡ §ÿ≥À≠‘ß°ÿ≈∑√—æ¬å ‡°…·¡àπ°‘® ”π—°»‘≈ª°√√¡ »“ µ√“®“√¬å ¥√.°“≠®π“ 𓧠°ÿ≈ ”π—°»‘≈ª°√√¡ »“ µ√“®“√¬å ¥√. ‘∑∏“ æ‘π‘®¿Ÿ«¥≈ ”π—°»‘≈ª°√√¡ √Õß»“ µ√“®“√¬å«‘∫Ÿ≈¬å ≈’È ÿ«√√≥ ”π—°»‘≈ª°√√¡ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.√◊Ëπƒ∑—¬ —®®æ—π∏ÿå ”π—°»‘≈ª°√√¡ °Õß∫√√≥“∏‘ °“√ π“ß “«Õÿ∑—¬ √â“ß “¡ π“ß “«°π°«≈’ ™Ÿ™—¬¬– π“ß “« “«‘µ√’ · π «à“ß ºŸâ ®— ¥°“√ π“¬¡“𑵬å ∑Õß Õπ «“√ “√√“™∫— ≥±‘µ¬ ∂“π «“√ “√¢Õß√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «“√ “√√“¬ Û ‡¥◊Õπ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=