สำนักราชบัณฑิตยสภา

282 282 ‚√§∑’Ë ªÑ Õß°— π‰¥â -‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journalof theRoyal InstituteofThailand Õ√√∂ ‘ ∑∏‘ Ï ‡«™™“™’ «– ¡™— ¬ ∫«√°‘ µµ‘ √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‚√§∑’Ë ªÑ Õß°— π‰¥â - ‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å °“√ªÑ Õß°— π‚√§ À¡“¬∂÷ ß °“√ªÑ Õß°— π‰¡à „Àâ ‘Ë ß¡’ ™’ «‘ µ‡ªì π‚√§ ‡ªì 𠧔»— æ∑å ∑’Ë °√à Õπ®“°§” ç°“√ªÑ Õß°— π °“√‡°‘ ¥‚√§é ·≈–‰¥â „™â °— π‡√◊Ë Õ¬¡“‚¥¬ §«“¡‡¢â “„® ‰¡à ‰¥â „™â „𧫓¡À¡“¬µ“¡ √Ÿ ª§”«à “‡ªì πç°“√ªÑ Õß°— π‰¡à „Àâ ‚√§‰¥â √— ∫ Õ— πµ√“¬é ‡ªì 𧔻— æ∑å ∑’Ë „™â ∑”πÕß ‡¥’ ¬«°— π°— ∫ ç°“√√— °…“‚√§é ‚¥¬¡ÿ ¡¡ÕߢÕßπ— °«‘ ™“°“√∫“ߧπ ∑’Ë «à “‚√§À≈“¬‚√§‡°‘ ¥®“°§«“¡»‘ «‘ ‰≈´å ·≈–‚√§‡À≈à “π—È ππà “®–‡ªì π‚√§∑’Ë ªÑ Õß°— π ‰¡à „Àâ ‡°‘ ¥¢÷È π‰¥â ¥— ß°√≥’ µ— «Õ¬à “ß∑’Ë ®– °≈à “«∂÷ ßµà Õ‰ª ‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å ºŸâ ∑’Ë °≈à “«Õ⠓߇ªì π§π·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ πà “®–‡ªì π Õ ‡ ∂∫ÿ µ√ Ò ¥— ߪ√“°Ø„π æ®π“πÿ °√¡Õ— ß°ƒ…‰∑¬ ©∫— ∫æ‘ ¡æå §√—È ß ∑’Ë Òæ.».ÚÙ¯Û (Venereal diseases are diseases of civilization) ·π«§‘ ¥ ∑”πÕ߇¥’ ¬«°— ππ’È ‰¥â √— ∫°“√®ÿ ¥ª√–°“¬ ¢÷È πÕ’ °„π∫∑§«“¡«‘ ™“°“√ ‡™à π ç‚√§ ‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å é Ú ç°≈ÿà ¡Õ“°“√ Õ“§“√ªÉ «¬-‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å é Û ç¡–‡√Á ߪե ... ‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å é Ù ç‚√§ª«¥»’ √…–:º≈¢Õߧ«“¡»‘ «‘ ‰≈´å é ı „πµà “ߪ√–‡∑»°Á ‡§¬¡’ ·π«§‘ ¥‡¥’ ¬«°— ππ’È ‡™à π„π∫∑§«“¡‡√◊Ë Õß çNew targets for allergic rhinitis-adiseaseofcivilizationé ˆ ·≈–„π∫∑§«“¡‡√◊Ë Õß çTheepidemicof asthma and allergyé ˜ ¥— ßπ—È π „πªí ®®ÿ ∫— π °“√ªÑ Õß°— π °“√‡°‘ ¥‚√§∫“ßÕ¬à “ß®÷ ߉¥â √— ∫°“√·°â ‰¢ ¢®— ¥∑’Ë µâ π‡Àµÿ ´÷Ë ß‡ªì πº≈æ≈Õ¬‰¥â ®“° §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å ∑’Ë ‡ÀÁ π™— ¥‡®π§◊ Õ°“√ √≥√ß§å µà յ⠓π°“√ Ÿ ∫∫ÿ À√’Ë ∑’Ë ‡ªì 𠓇Àµÿ Õ— π¥— ∫ Ò ¢Õß¡–‡√Á ߪե ¯ ·µà °Á ¬— ß¡’ “‡Àµÿ Õ◊Ë π∑’Ë ‡ªì πªí ®®— ¬‡ ’Ë ¬ß‚√§Õ— π¥— ∫ √Õß≈߉ª ´÷Ë ß°Á ¡’ §«“¡ ”§— ≠ ‡™à π “√ ¡≈æ‘ …„πÕ“°“» ‚¿™π“°“√Õ— πµ√“¬ √Ÿ ª·∫∫Õ“§“√∑’Ë °à Õ§«“¡‡ ’Ë ¬ß‚√§ ªí ®®— ¬‡ ’Ë ¬ß‡À≈à “π’È ·°â ‰¢‰¥â À“°∑√“∫ µâ π‡Àµÿ ·≈–‰¥â √— ∫°“√·°â ‰¢Õ¬à “ß®√‘ ß®— ß °“√·°â ‰¢‡æ◊Ë ÕªÑ Õß°— π°“√‡°‘ ¥‚√§∑’Ë ‡ªì π À≈— ° ”§— ≠ ‰¥â ·°à °“√À¬ÿ ¥ √â “ßªí ®®— ¬ °à Õ‚√§ (´÷Ë ß à «π„À≠à ‡°‘ ¥®“°Ωï ¡◊ Õ ¡πÿ …¬å ) ·≈–°“√À≈’ °‡≈’Ë ¬ß — ¡º— µâ π ‡Àµÿ °à Õ‚√§ µ— «Õ¬à “ß°“√ √â “ßªí ®®— ¬°à Õ ‚√§∑’Ë √Ÿâ ®— °°— π¥’ §◊ Õ°“√„™â ‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß øÕ ´‘ ≈ °à Õ„Àâ ‡°‘ ¥ “√¡≈æ‘ …„πÕ“°“» ·≈–°à Õ‚√§∑“ßÀ“¬„® ”À√— ∫°“√À≈’ ° ‡≈’Ë ¬ß°“√ — ¡º— ∑’Ë ‡ÀÁ π‰¥â ™— ¥ §◊ Õ°“√ À¬ÿ ¥ ” à Õπ∑“ß‡æ» ‡æ◊Ë ÕÀ≈’ °‡≈’Ë ¬ß°“√ µ‘ ¥‚√§∑“ß‡æ» — ¡æ— π∏å à «π¥â “π‚√§ ‡Àµÿ §«“¡‡§√’ ¬¥π—È π ‡π◊Ë Õß®“° — ߧ¡ ‰∑¬ªí ®®ÿ ∫— π¡’ ªí ≠À“¡“°®÷ ß·°â ‰¢‰¥â ¬“° ‡Õ° “√Õâ “ßÕ‘ ß Ò. Õ ‡ ∂∫ÿ µ√. æ®π“πÿ °√¡Õ— ß°ƒ…-‰∑¬ ‡≈à ¡ ∑’Ë Ò.æ‘ ¡æå §√—È ß∑’Ë ÒÒ.°√ÿ ߇∑æœ:∫√‘ …— ∑‚√ßæ‘ ¡æå ‰∑¬«— ≤π“æ“π‘ ™ ®”°— ¥;ÚıÛÚÀπâ “ÚÚˆ. Ú. ¡™— ¬∫«√°‘ µµ‘ . ‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å . «“√ “√ ª√– “∑«‘ ∑¬“ÚıÙˆ; Û : ˆÛ. Û. ¡™— ¬ ∫«√°‘ µµ‘ , π‘ µ¬“ ®— π∑√å ‡√◊ Õß ¡À“º≈. °≈ÿà ¡Õ“°“√Õ“§“√ªÉ «¬-‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å . «“√ “√«‘ ™“°“√ “∏“√≥ ÿ ¢ ÚıÙˆ; ÒÚ : ÒÙ - Û. Ù. ¡™— ¬∫«√°‘ µµ‘ .¡–‡√Á ߪե ... ‚√§‡Àµÿ §«“¡ »‘ «‘ ‰≈´å . «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“πÚıÙ˜; Ú˘ : ˜ -ÚÙ. ı. °â Õ߇°’ ¬√µ‘ °Ÿ ≥±å °— π∑√“°√. ‚√§ª«¥»’ √…– : º≈¢Õߧ«“¡»‘ «‘ ‰≈´å . «“√ “√Õ“¬ÿ √»“ µ√å ·Àà ߪ√–‡∑»‰∑¬ÚıÙ˜;Ú : ˜Û - ı. ˆ. Holgate ST, Broide D. New targets for allergic rhinitis - a disease of civilization. NatureRevDrugDiscovery2003;2 :903 -14. ˜. Holgate ST. The epidemic of asthna and allergy. JR SocMed2004;97 :103 - 10. ¯. ª√–°‘ µ «“∑’ “∏°°‘ ®. °“√√≥√ß§å ‰¡à Ÿ ∫∫ÿ À√’Ë „πª√–‡∑»‰∑¬ „π : ¡™— ¬∫«√°‘ µµ‘ , ®ÕÀå π æ’ .≈Õø∑— ,°ƒ…Æ“»√’ ”√“≠ (∫√√≥“∏‘ °“√). µ”√“‡«™»“ µ√å ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡©∫— ∫‡©≈‘ ¡æ√– ‡°’ ¬√µ‘ ˜Ú æ√√…“¡À“√“™“. °√ÿ ߇∑æœ : ‡√◊ Õπ·°â «°“√æ‘ ¡æå ; ÚıÙÚ.Àπâ “ÒÛ˘ -˜ı. §” ”§— ≠ : ‚√§∑’Ë ªÑ Õß°— π‰¥â , ‚√§‡Àµÿ §«“¡»‘ «‘ ‰≈´å ‚ √ §‡Àµÿ§«“¡_282

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=