สำนักราชบัณฑิตยสภา

281 281 ¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å ªï ∑’Ë Ú˘ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬.ÚıÙ˜ «“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ÚıÙ˜ π’È ‡ªì πªï ∑’Ë §√∫√Õ∫‡Àµÿ °“√≥å Õ— π§«√‡©≈‘ ¡©≈ÕßÀ≈“¬‡Àµÿ °“√≥å ¥â «¬°— π ‡Àµÿ °“√≥å Õ¬à “ßÀπ÷Ë ß∑’Ë ™“«‰∑¬ à «π„À≠à ∑√“∫ °— π¥’ °Á §◊ Õ«— π∑’Ë ÒÚ ‘ ßÀ“§¡ÚıÙ˜ ‡ªì π«— πæ√–√“™ ¡¿æ§√∫˜Úæ√√…“¢Õß ¡‡¥Á ®æ√–π“߇®â “ ‘ √‘ °‘ µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘ π’ π“∂ ´÷Ë ß°Á ∂◊ Õ ‡ªì π «— π·¡à ·Àà ß™“µ ‘ æ√â Õ¡°— π‰ª¥â «¬ π— ∫µ—È ß·µà ∑’Ë ∑√߉¥â √— ∫°“√ ∂“ªπ“ Ÿà æ√–√“™∞“π–¢Õßæ√–∫√¡√“™‘ π’ ‡ªì πµâ π¡“ ¡‡¥Á ®œ ‰¥â ∑√ß∫”‡æÁ ≠æ√–√“™°√≥’ ¬°‘ ®∑’Ë Õ”π«¬ª√–‚¬™πå ÿ ¢·°à æ °π‘ °√™“«‰∑¬Õ¬à “ß ¡Ë ”‡ ¡Õ´÷Ë ß‡ªì π°“√ π— ∫ πÿ πæ√–√“™°√≥’ ¬°‘ ®¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «Õ¬à “ߥ’ ¬‘Ë ß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß°Á §◊ Õß“π√— °…“ªÉ “‰¡â ´÷Ë ß‡ªì π°“√Õπÿ √— °…å ∑√— 欓°√∏√√¡™“µ‘ ·≈–ß“π à ߇ √‘ ¡»‘ ≈ª“™’ æ ”À√— ∫ª√–™“™π√–¥— ∫ ≈à “ß¢Õߪ√–‡∑» ´÷Ë ß‡ªì π°“√æ— ≤π“Õ“™’ æ¢Õß™ÿ ¡™π √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π∑√“∫µ√–Àπ— °·≈–´“∫´÷È ß„πæ√–¡À“°√ÿ ≥“∏‘ §ÿ ≥¢Õß ¡‡¥Á ®œ ∑’Ë ‰¥â ∑√ß∫”‡æÁ ≠æ√–√“™°√≥’ ¬°‘ ®µà “ß Ê ¥— ß°≈à “« „π«“√–Õ— π‡ªì π¡ß§≈∑’Ë ‡«’ ¬π¡“∂÷ ߪï π’È ∑“ß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π®÷ ß¡’ ‚§√ß°“√®— ¥∑”Àπ— ß ◊ Õ‡©≈‘ ¡æ√–‡°’ ¬√µ‘ ´÷Ë ß®–ª√–°Õ∫¥â «¬ ∫∑§«“¡∑’Ë √“™∫— ≥±‘ µ·≈–¿“§’ ¡“™‘ °„π ”π— °µà “ßÊ ‡¢’ ¬π¢÷È π∑—È ß∑’Ë ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫ß“πæ√–√“™°√≥’ ¬°‘ ®‚¥¬µ√ß·≈–∑’Ë ‡ªì 𧫓¡√Ÿâ ∑—Ë «Ê ‰ª ”À√— ∫ª√–™“™π æÕ¥’ °— ∫∑’Ë ªï π’È √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π¡’ Õ“¬ÿ §√∫˜ªï ¥â «¬ ¡“™‘ ° ¿“√“™∫— ≥±‘ µ®÷ ߇ÀÁ π§«√„Àâ ¡’ °‘ ®°√√¡∑’Ë ‡¢â ¡¢â π‡ªì πæ‘ ‡»… ‡™à π°“√ ª√–°“»√— ∫¿“§’ ¡“™‘ °Õ¬à “߇ªì π°‘ ®®–≈— °…≥–„π«— π∑’Ë ÛÒ¡’ π“§¡ÚıÙ˜ Õ— π‡ªì π«— π§√∫√Õ∫˜ªï ¢Õß°“√ ∂“ªπ“ ∂“∫— ππ’È ·≈– °“√®— ¥°“√ª√–™ÿ ¡«‘ ™“°“√∑’Ë ®–∑”‡ªì π√–¬–ʵ≈Õ¥ªï ‡æ◊Ë Õ„Àâ °“√‡©≈‘ ¡©≈Õß„π‚Õ°“ Õ— π‡ªì π¡ß§≈∑—È ß Õß Õ¥§≈â Õßµâ Õß°— π‡ªì πÕ¬à “ß¥’ ºŸâ ‡¢’ ¬π∫∑§«“¡π’È „§√à ¢Õ‡ πÕµà Õ ¡“™‘ ° ¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π∑ÿ °∑à “π«à “ß“π„πªï π’È ¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“ππà “®–¥”‡π‘ πµ“¡·π«∑“ßæ√–√“™°√≥’ ¬°‘ ®¢Õß ¡‡¥Á ®œ ‡ªì πÀ≈— °§◊ Õ ∑”∑—È ß à «π∑’Ë ‡ªì π°“√Õπÿ √— °…å ·≈– à «π∑’Ë ‡ªì π°“√æ— ≤π“‡æ◊Ë Õª«ß™π‰ªæ√â Õ¡ Ê °— π „π à «π∑’Ë ‡ªì π°“√Õπÿ √— °…å ¢Õ¬°µ— «Õ¬à “ß«à “ ”π— ° «‘ ∑¬“»“ µ√å Õ“®®–∑”‚¥¬®— ¥°“√ª√–™ÿ ¡«‘ ™“°“√¥â “π°“√ª√–À¬— ¥æ≈— ßß“π ·≈– ”π— °»‘ ≈ª°√√¡Õ“®®–∑”‚¥¬®— ¥°“√ª√–™ÿ ¡«‘ ™“°“√ ¥â “π°“√Õπÿ √— °…å «— ≤π∏√√¡‰∑¬ ”À√— ∫ à «π∑’Ë ‡ªì π°“√æ— ≤π“‡æ◊Ë Õª«ß™π ¢Õ¬°µ— «Õ¬à “߇™à π °“√®— ¥∑”´’ ¥’ √Õ¡∑’Ë ∫√√®ÿ »— æ∑å ∫— ≠≠— µ‘ ¢Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“πÕÕ°®”Àπà “¬„π√“§“∂Ÿ ° (´÷Ë ß∑“ß ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å ‰¥â ∑”·≈â «) ·≈–°“√‡æ‘Ë ¡¢â Õ¡Ÿ ≈¢à “« “√„π‡«Á ∫‰´µå ¢Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡æ◊Ë Õ„Àâ ª√–™“™π‡¢â “¡“§â πÀ“‰¥â ¡“°¢÷È π –¥«°¬‘Ë ß¢÷È π §«“¡®√‘ ß°“√Õπÿ √— °…å ·≈–°“√æ— ≤π“®— ¥‡ªì πª√–‡¥Á 𠔧— ≠„π°“√¥”‡π‘ πß“π¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“πÕ¬Ÿà ·≈â « ¥— ß®–‡ÀÁ π‰¥â ®“°æ√– √“™∫— ≠≠— µ‘ ”À√— ∫ ∂“∫— ππ’È ´÷Ë ß√–∫ÿ ‰«â Õ¬à “ß™— ¥‡®π«à “„Àâ Õπÿ √— °…å ¿“…“‰∑¬¡‘ „Àâ ·ª√‡ª≈’Ë ¬π‰ª„π∑“ß∑’Ë ‡ ◊Ë Õ¡ [¡“µ√“ ˜ ¢â Õ (ˆ)] ·≈– „Àâ §â π§«â “ «‘ ®— ¬ ·≈–∫”√ÿ ß √√æ«‘ ™“ ·≈â «π”º≈ß“π∑’Ë ‰¥â √â “ß √√§å ÕÕ°‡º¬·æ√à „Àâ ‡ªì π§ÿ ≥ª√–‚¬™πå ·°à ª√–‡∑»·≈–ª√–™“™π [¡“µ√“ ˜ ¢â Õ (Ò)] „π‚Õ°“ ∑’Ë √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π¡’ Õ“¬ÿ §√∫ ˜ ªï ºŸâ ‡¢’ ¬π®÷ ß„§√à ¢Õ„Àâ ¡“™‘ °∑ÿ °∑à “π¢Õß ∂“∫— ππ’È ‰¥â √–≈÷ °∂÷ ßÀ≈— °°“√ ”§— ≠π’È Õ¬Ÿà ‡ ¡Õ ·≈–欓¬“¡ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π¢Õßµπ„Àâ Õ¥§≈â Õß°— ∫À≈— °°“√¥— ß°≈à “«„Àâ ¡“°∑’Ë ÿ ¥ ‡æ√“–πÕ°®“°®–‡ªì π°“√∑”µ“¡ Àπâ “∑’Ë ·≈â «¬— ߇ªì π°“√‡®√‘ ≠√Õ¬µ“¡·π«æ√–√“™°√≥’ ¬°‘ ®¢Õß ¡‡¥Á ®œæ√–∫√¡√“™‘ π’ π“∂ Õ’ °¥â «¬ ˜Úæ√√…“ ¡‡¥Á ®œæ√–∫√¡√“™‘ π’ π“∂ ·≈– ˜ ªï √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑ ∫√√≥“∏‘ °“√ §” ”§— ≠ : ¡‡¥Á ®œ, √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ √ – ∫√ ¡ √ “™‘ π ’ π “ ∂ _281

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=