2724_6125

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน สรุปการบรรยายเสนอผลงานค้นคว้าและวิจัย ของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกต่อที่ประชุมสำนัก *** เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ ราชบัณฑิตยสถาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของราชบัณฑิตยสถาน” เพื่อให้นักวรรณศิลป์ซึ่งปฏิบัติงานหลักทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งทำงานสนับสนุนงานด้านวิชาการ ได้ประมวลปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ ตรวจรับพัสดุของราชบัณฑิตยสถาน แล้วจัดการข้อมูลเหล่านั้นเป็นเอกสารคู่มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ มี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการประชุม สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง • วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง จิตวิทยาครอบครัว ความโดยสรุปว่า ครอบครัวในความหมายของ นักจิตวิทยา คือ สถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นจาก ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันสังคมที่จะปลูกฝัง ความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติแก่สมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมในครอบครัว สถาบันครอบครัวมีวิวัฒนาการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ลักษณะ ของครอบครัวแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ ครอบครัวขยาย และ ครอบครัวเดี่ยว จิตวิทยาครอบครัวเป็นการศึกษาศาสตร์ที่รวมมาจากทฤษฎีต่าง ๆ ทางจิตวิทยา ภายใต้พื้นฐานของทฤษฎีระบบสาขาวิชาจิตวิทยา ครอบครัว ศึกษารูปแบบจิตวิทยาที่รวมปัจจัยส่วนบุคคล พลวัต ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยของสิ่งแวดล้อม ทำการ ศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การเลือกคู่ครองและรูปแบบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่ครอง (๒) การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการ จัดการคุณภาพของสุขภาพสมาชิกครอบครัว (๓) การทำร้ายเด็ก (๔) การสื่อสาร (๕) การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ (๖) การเผชิญ ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีปัญหา และ (๗) บุคลิกภาพ กับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ครอบครัวมีวงจรที่เรียกว่า วัฏจักรของครอบครัว ที่หมุนเวียน เปลี่ยนไปตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา สภาพ แวดล้อมในสังคม การศึกษาวัฏจักรของครอบครัว เป็นวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัว และการอธิบายพฤติกรรมของ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=