2724_6125

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำว่า ไขรา มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า ไขรา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นคำนาม มีความหมายว่า ส่วนของหลังคาอาคาร สถาปัตยกรรมไทย เฉพาะตอนที่ยื่นพ้นผนังอาคารออกไปยัง ขอบหลังคา, ถ้าส่วนที่ยื่นนั้นอยู่ตรงหน้าจั่วเรียก ไขราหน้าจั่ว, ถ้าอยู่ปลายหน้าบัน เรียก ไขราหน้าบัน, ถ้าเป็นหลังคาปีกนก เรียก ไขราปีกนก, ถ้าเป็นหลังคาบังสาดตามขนาดยาว ของเต้า เรียก ไขราจันทันเต้า หรือ ไขราเต้า. ถาม คำว่า ไข่ข้าว มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า ไข่ข้าว ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นคำนามมีความหมายว่า ไข่ที่ฟักไม่เป็นตัวต้มแล้ว แข็งและเหนียวผิดปรกติ; ไข่ปอกที่เสียบไม้ปักไว้บนยอด บายศรี, ไข่ขวัญ ก็เรียก. ถาม ทับศัพท์ของคำว่า counter เขียนและมีความหมายอย่างไร ตอบ ทับศัพท์ของคำว่า counter คือ เคาน์เตอร์ ตามพจนา- นุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นคำนาม หมายถึง โต๊ะสําหรับรับจ่ายเงินหรือแสดงสินค้าตามร้านค้า หรือสํานักงาน มักมีลักษณะยาวและสูงกว่าโต๊ะธรรมดา, เครื่องเรือนที่มีลักษณะเช่นนั้น. ถาม คำว่า แคปซูล มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า แคปซูล ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นคำนาม หมายถึง หลอดเล็ก ๆ ทําด้วยสาร ที่ไม่เป็นพิษ และละลายได้ง่าย ใช้บรรจุยา; ส่วนของยาน อวกาศที่มีอุปกรณ์จําเป็นพร้อมมูล สามารถแยกตัวออกจาก ส่วนอื่นได้; (พฤกษ) ลักษณะของผลที่เมื่อแก่เปลือกหุ้มผล จะแห้งแล้วแตกแยกออกจากกันเป็นหลายซีกหรือหลายรู เช่น ผลลําโพง ฝิ่น. ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า capsule. ถาม คำว่า โคมเวียน มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า โคมเวียน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นคำนาม หมายถึง โคมชนิดที่มีที่ครอบหมุนได้ บนที่ครอบเขียนรูปภาพลำดับเรื่องในพระพุทธศาสนาเช่น มหาเวสสันดรชาดก เมื่อจุดไฟแล้วที่ครอบจะหมุนไปช้า ๆ ทำให้รูปภาพบนที่ครอบหมุนเวียนตามไปด้วย ใช้เป็น เครื่องตั้งดูเล่นตามงานในเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานเทศน์ มหาชาติ งานออกเมรุ; ชื่อเพลงโยนกลองในบทปี่พาทย์ ทำนองหนึ่ง. จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม นายอภิเดช บุญสงค์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=