2724_6125

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๘ กันยายน ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถาน คณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถานและสํานักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นความผิดวินัย เพื่อให้บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรม กฎ ระเบียบวินัยในการทำงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยพิธีเปิดมี ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจํา ราชบัณฑิตยสถาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ และการ บรรยายเรื่อง “ฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นความผิดวินัย” โดย นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ ที่ปรึกษาระบบราชการ เป็นผู้บรรยาย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=