1571_3519

3 ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๓ เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ *** ราชบัณฑิตยสถานจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน โดยมีการจัดงานบาซาร์ ปีใหม่ ๒๕๕๓ ตามด� ำริของ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน ในการด� ำเนินการนี้ นายก ราชบัณฑิตยสถาน อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ประธานและกรรมการ วิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานได้มอบสิ่งของต่าง ๆ มาให้จ� ำหน่าย เพื่อหารายได้สมทบเข้าสวัสดิการของราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้ นายกราชบัณฑิตยสถานได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “บาซาร์ ปีใหม่ ๒๕๕๓” ของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ น. และเปิดงานปีใหม่ ๒๕๕๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=