1571_3519

ข่าวราชบัณฑิตยสถาน จดหมายข่าว สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ISSN 0857-7064 *** ราชบัณฑิตยสถานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร : การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดพิมพ์หนังสือ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน โดยมี นายสันติ ลอรัชวี นายขจร พีรกิจ และ นายคาลิล พุฒตาล ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดท� ำและออกแบบสื่อต่าง ๆ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานน� ำความรู้ที่ได้จากฝึกอบรมไปปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น *** ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การก� ำหนดนโยบายทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗” เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ สปาแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดย มีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน รวม ๓๘ คน เข้าประชุม ทั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายก ราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=