1571_3519

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ช� ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดท� ำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ� ำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระล� ำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ�่ ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม ค� ำว่า อุตสาหกรรม อ่านว่า อุด-สา-หะ-ก� ำ หรือ อุด-ตะ- สา-หะ-ก� ำ ตอบ ในหนังสือ อ่ านอย่ างไรและเขียนอย่ างไร ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุค� ำ อ่านของค� ำว่า อุตสาหกรรม ไว้ในหน้า ๔๖ ว่า อุด-สา-หะ-ก� ำ ถาม ค� ำว่า กลไก อ่านว่า กน-ไก หรือ กน-ละ-ไก ตอบ ในหนังสือ อ่ านอย่ างไรและเขียนอย่ างไร ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเดียวกับที่กล่าวข้างต้น ระบุค� ำ อ่านไว้ ในหน้า ๓ ว่ า กน-ไก ซึ่งพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน เก็บค� ำดังกล่าวไว้แล้วโดยระบุที่มาของ ค� ำว่ามาจากภาษาอังกฤษ ค� ำว่า mechanism ถาม ค� ำว่า โอวาทปาติโมกข์ และ อุโบสถกรรม อ่านว่าอย่างไร ตอบ ในหนังสือ อ่ านอย่ างไรและเขียนอย่ างไร ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเดียวกัน ระบุค� ำอ่านไว้ในหน้า ๔๘ และหน้า ๔๖ ว่า โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก และ อุ-โบ-สด- ถะ-ก� ำ ถาม ค� ำว่า ความชื้นสัมพัทธ์ มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษค� ำใด มีความหมายอย่างไร ตอบ ค� ำว่า ความชื้นสัมพัทธ์ มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษค� ำว่า relative humidity ซึ่งในหนังสือ ศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายค� ำว่า ความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติของค� ำว่า relative humidity ว่า อัตราส่วนระหว่างน�้ ำหนักของไอน�้ ำในอากาศเทียบกับน�้ ำ หนักของไอน�้ ำที่ควรจะมีได้เต็มที่ในขณะนั้น ในปริมาตรที่ เท่ากันและในอุณหภูมิเดียวกัน ความชื้นสัมพัทธ์โดยทั่วไป จะก� ำหนดค่าเป็นร้อยละ ถาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย อ่านว่าอย่างไร ตอบ จตุตถจุลจอมเกล้า อ่านว่า จะ-ตุด-ถะ-จุน-ละ-จอม-เกฺล้า และ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย อ่านว่า จัด-ตุ-ระ-ถา-พอน- มง-กุด-ไท

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=