1571_3519

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ***ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมวิชาการเรื่อง “๑๒๐ ปี ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน ราชบัณฑิต ปราชญ์ของโลก” ขึ้น เมื่อวัน จันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ - ๕๐๓ ชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดงาน หลังจากเปิดงานแล้ว ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ราชบัณฑิต อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์ของโลก” ต่อจากนั้นมีการ อภิปรายช่วงเช้า เรื่อง “พระยาอนุมานราชธนกับภาษา วรรณคดี และงานแปล” ช่วงบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “พระยาอนุมานราชธนกับศาสนา ประเพณี และวิถีชีวิต และนิทานพื้นบ้าน” ทั้งนี้ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต เป็นประธานกรรมการด� ำเนินงานจัดงานดังกล่าว ***ราชบัณฑิตยสถานจัดฝึกอบรม “การจัดการความรู้ของราชบัณฑิตยสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิลฟอร์ดพาราไดซ์ อ� ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการ กรม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่อง “ความส� ำคัญของการจัดการความรู้ภายในองค์กร” และ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อ� ำนวยการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้ของราชบัณฑิตยสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน” การฝึกอบรมนี้มี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานเข้าร่วมการอบรม จ� ำนวนทั้งสิ้น ๗๒ คน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=