สำนักราชบัณฑิตยสภา

382 ‡»√…∞»“ µ√å ™“«æÿ ∑∏°— ∫°“√Õπÿ √— °…å æ≈— ßß“π‰∑¬ Vol. 29 No. 2 Apr.-Jun. 2004 The Journal of the Royal Institute of Thailand ™«≈‘ µ æ‘ ™“≈— ¬ ”π— °ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπæ≈— ßß“π «π‘ ¥“ æ‘ ™“≈— ¬ ”π— °ß“π§≥–°√√¡°“√æ— ≤π“°“√ ‡»√…∞°‘ ®·≈– — ߧ¡·Àà ß™“µ‘ ‡»√…∞»“ µ√å ™“«æÿ ∑∏°— ∫°“√ Õπÿ √— °…å æ≈— ßß“π‰∑¬ ª.ª≈“ π—È πÀ“¬“° µâ Õß≈”∫“°ÕÕ°‡√◊ Õ‰ª ¢π à ß®“°·¥π‰°≈ „™â πÈ ”·¢Á ߇ª≈◊ ÕßπÈ ”¡— π ·™à ‡¬Á π°Á ‡ ’ ¬‰ø Àÿ ߵ⠡‰´√â ·°ä ∑—È ßπ—È π æ≈— ßß“π°Á À¡¥°— π ‚Õâ ≈Ÿ °À≈“π®”®ß¥’ ∫∑§— ¥¬à Õ ‡»√…∞»“ µ√å ™“«æÿ ∑∏‡ªì πÀ≈— °°“√¥”‡π‘ π™’ «‘ µ ∑’Ë ‡ªì π‡Õ°≈— °…≥å ¢Õß™“«µ–«— πÕÕ° ‚¥¬‡π◊È ÕÀ“®– Õ¥§≈â Õß °— ∫ ¿“懻√…∞°‘ ®·≈– — ߧ¡‰∑¬ ‡æ√“–µ—È ßÕ¬Ÿà ∫πæ◊È π∞“𧫓¡‡™◊Ë Õ ∑— »π§µ‘ ·≈–§à “π‘ ¬¡„π∑“ßæ√–æÿ ∑∏»“ π“ ¡’ À≈— ° ‡°≥±å Õ¬Ÿà ∑’Ë ∑— »π–„π‡√◊Ë Õߧ«“¡ ÿ ¢¢Õß¡πÿ …¬å ´÷Ë ßµ—È ßÕ¬Ÿà ∫𧫓¡ ¡¥ÿ ≈√–À«à “ß«— µ∂ÿ °— ∫®‘ µ„® ∑’Ë ‡√’ ¬°«à “ ¡— ™¨‘ ¡“ªØ‘ ª∑“ À√◊ Õ ∑“ß “¬°≈“ß ≈— °…≥–°‘ ®°√√¡∑“߇»√…∞°‘ ®¢Õß™“«æÿ ∑∏¡’ ≈— °…≥–‡√’ ¬∫ßà “¬ ‚¥¬‡πâ π∑’Ë °“√º≈‘ µ·≈–°“√∫√‘ ‚¿§ ‘ π§â “ ∑’Ë ®”‡ªì π ª√–À¬— ¥ ·≈–°à Õ„Àâ ‡°‘ ¥ª√–‚¬™πå ¡“°∑’Ë ÿ ¥ ‡∑§‚π‚≈¬’ ®–¡’ ≈— °…≥–¿Ÿ ¡‘ ªí ≠≠“™“«∫â “π ·≈–„Àâ §«“¡ ”§— ≠µà Õ ªí ®®— ¬·√ßß“π¡“°°«à “∑ÿ π‚¥¬§”π÷ ß∂÷ ߧ«“¡ ÿ ¢Õ— π‡°‘ ¥®“°§«“¡‡ ’ ¬ ≈–‡æ◊Ë Õ à «π√«¡·≈–°“√‰¡à ‡∫’ ¬¥‡∫’ ¬π°— πª√–‚¬™πå ¢Õ߇»√…∞»“ µ√å ™“«æÿ ∑∏πÕ°®“° “¡“√∂π”¡“ª√–¬ÿ °µå „™â „π°“√æ— ≤𓇻√…∞°‘ ®·≈– — ߧ¡‰∑¬‰¥â ‡ªì πÕ¬à “ß¥’ ·≈â « ¥â “π°“√Õπÿ √— °…å æ≈— ßß“π°Á ¬— ß “¡“√∂π”·π«§‘ ¥‰ª„™â „π°“√ √â “ßπ‘ — ¬°“√ª√–À¬— ¥æ≈— ßß“πÕ¬à “ß©≈“¥∂Ÿ °«‘ ∏’ ·≈–§ÿâ ¡§à “ √«¡∑—È ß à ߇ √‘ ¡°“√º≈‘ µ·≈–„™â æ≈— ßß“πÀ¡ÿ π‡«’ ¬π∑¥·∑πæ≈— ßß“πª√–‡¿∑øÕ ´‘ ≈‰¥â Õ¬à “ß¡’ §ÿ ≥¿“æÕ¬à “ß‰√°Á ¥’ ·π«§‘ ¥ ¥— ß°≈à “«®–‡°‘ ¥¢÷È π‰¥â ®–µâ Õß¡’ °“√ √â “ß — ߧ¡·∫∫™“«æÿ ∑∏ ‚¥¬ºà “π°√–∫«π°“√„π°“√∂à “¬∑ե惵‘ °√√¡ ‡æ◊Ë Õ ª≈Ÿ °Ωí ߧ«“¡‡™◊Ë Õ ∑— »π§µ‘ ·≈–§à “π‘ ¬¡·∫∫™“«æÿ ∑∏µ—È ß·µà «— ¬‡¥Á ° ´÷Ë ßµâ ÕßÕ“»— ¬ ∂“∫— π§√Õ∫§√— « ‚√߇√’ ¬π ·≈– ∂“∫— π»“ π“ — ߧ¡‰∑¬ ¡§«√π”·π«§‘ ¥¢Õ߇»√…∞»“ µ√å ™“«æÿ ∑∏¡“ª√–¬ÿ °µå „™â „π°“√æ— ≤𓇻√…∞°‘ ®·≈– — ߧ¡‰∑¬ ‡æ√“–‡ªì π°“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß∑’Ë ‚§√ß √â “ß ·≈–‡À¡“– ¡°— ∫«‘ ∂’ ™’ «‘ µ·∫∫‰∑¬Ê ´÷Ë ßπ— ∫∂◊ Õæ√–æÿ ∑∏»“ π“¡“ ‡ªì π√–¬–‡«≈“Õ— 𬓫π“π ·≈–º≈¢Õß°“√¥”‡π‘ π™’ «‘ µµ“¡·π«∑“ߥ— ß°≈à “«®–𔉪 Ÿà °“√æ— ≤π“∑’Ë ¬—Ë ß¬◊ π ‚¥¬‡©æ“– ¥â “π°“√Õπÿ √— °…å æ≈— ßß“π ´÷Ë ß®–™à «¬≈¥°“√π”‡¢â “æ≈— ßß“π √— °…“ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡·≈–æ— ≤π“§ÿ ≥¿“æ™’ «‘ µ¢Õߧπ‰∑¬„Àâ Ÿ ß ¢÷È π∑—È ß„π¥â “π√à “ß°“¬·≈–®‘ µ„®Õ’ °¥â «¬ §” ”§— ≠ : ∑“ß “¬°≈“ß, ‡»√…∞»“ µ√å , æÿ ∑∏»“ π“, °“√Õπÿ √— °…å æ≈— ßß“π ∫∑§«“¡ √— ∫‡™‘ ≠

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=