สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ¯ 313 π‘ ∑ Õ— °…√·°â «, π„® À–«“ππ∑å ≈ß·≈–À— °‰¥â ßà “¬ §«“¡‡ ’ ¬À“¬¡“° πâ Õ¬®÷ ߢ÷È πÕ¬Ÿà °— ∫§«“¡√ÿ π·√ߢÕߧ≈◊Ë π ∑’Ë °√–∑∫ ·µà ”À√— ∫æ◊È π∑’Ë ™“¬Ωíò ß∑–‡≈ ∑’Ë ¡’ ‰¡â ‚°ß°“ߢ÷È πÕ¬Ÿà ·≈â « ‰¡â ‚°ß°“ß®– ‡ ’ ¬À“¬πâ Õ¬°«à “ ‡π◊Ë Õß®“°√“°¬÷ ¥‡°“– ¥‘ π‰¥â ≈÷ ° ·≈–≈”µâ π‡Àπ’ ¬«Õà Õπ‡Õ𠵓¡·√ߧ≈◊Ë π≈¡‰¥â ßà “¬ Õ¬à “ß‰√°Á µ“¡ ªÉ “™“¬‡≈π∫√‘ ‡«≥∑’Ë Õ¬Ÿà À≈— ß≈÷ °®“°™“¬ Ωíò ߇¢â “‰ª‰¡à ‡°‘ π Ò ‡¡µ√ à «π„À≠à ¬— ߧߡ’ ¿“æ‡À¡◊ Õπ‡¥‘ ¡ ®–¡’ °Á ·µà ‡æ’ ¬ß µ–°Õπ∑√“¬ ¢¬– ‡§√◊Ë Õß„™â ·≈– ‘Ë ßÀ— ° æ— ß∑’Ë ∂Ÿ °æ— ¥æ“‡¢â “¡“∑— ∫∂¡„π∫√‘ ‡«≥ ªÉ “™“¬‡≈π‚¥¬·√ß à ߢÕߧ≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ‡∑à “π—È π ®“°°“√∑’Ë æ≈— ߧ≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ‰¥â ∂Ÿ ° ≈“¬æ≈— ß‚¥¬ªÉ “™“¬‡≈πÕ¬à “ß ‘È π‡™‘ ß ®÷ ߇ªì πº≈„Àâ À¡Ÿà ∫â “π®”π«π¡“°∑’Ë Õ¬Ÿà À≈— ᦐ “™“¬‡≈π‰¡à ‰¥â √— ∫§«“¡‡ ’ ¬À“¬ Õ¬à “ß√ÿ π·√ßÕ¬à “ß∑’Ë πà “®–‡ªì π·≈–º≈ ª√“°ØÕ¬à “ß‡™à π∫√‘ ‡«≥À“¥ ÿ ¢ ”√“≠ °‘Ë ßÕ”‡¿Õ ÿ ¢ ”√“≠ ®— ßÀ«— ¥√–πÕß ´÷Ë ß ‡ªì π·π«µà Õ‡¢µ√–À«à “ß®— ßÀ«— ¥√–πÕß °— ∫®— ßÀ«— ¥æ— ßß“ ·≈–‡ªì π∑’Ë µ—È ß¢Õß ∂“π’ «‘ ®— ¬∑√— 欓°√™“¬Ωíò ߢÕß¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ ‡°…µ√»“ µ√å ≥ ∫√‘ ‡«≥π’È §≈◊Ë π ÷ π“¡‘ π—È π‰¥â °«“¥≈â “ß∑”≈“¬™’ «‘ µ¢Õ߇®â “ Àπâ “∑’Ë ·≈–∑√— æ¬å ‘ π¢Õß∑“ß√“™°“√ µ≈Õ¥®π∫â “π‡√◊ Õπ¢Õß√“…Æ√∑’Ë µ—È ß √°√“°Õ¬Ÿà „π∫√‘ ‡«≥π’È ¡“™â “π“π®”π«π ÒÙ §√— «‡√◊ Õπ ª√–™“™π‡ ’ ¬™’ «‘ µ∑— π∑’ Ò˜Ú §π ‰¥â ¡’ ºŸâ √Õ¥µ“¬®“°æ◊È π∑’Ë π’È À≈“¬§π‡≈à “«à “ ∑’Ë √Õ¥µ“¬¡“‰¥â ‡æ√“– ‰¥â ‡°“–µâ π‰¡â ∫√‘ ‡«≥ªÉ “™“¬‡≈π·≈– ™“¬À“¥‰«â ‡¡◊Ë Õ§≈◊Ë π¬— °…å æÿà ߇¢â “ Ÿà ªÉ “ ™“¬‡≈π¥â “πÀ≈— ß™“¬À“¥ °”≈— ß·√ߢÕß §≈◊Ë π¬— °…å ‰¥â ≈“¬≈߇°◊ Õ∫©— ∫æ≈— π ®÷ ß æ∫«à “¡’ √à Õß√Õ¬§«“¡‡ ’ ¬À“¬¢Õᦐ “ „π√–¬–≈÷ °‡¢â “‰ª‡æ’ ¬ß‰¡à °’Ë ‘ ∫‡¡µ√ ‡∑à “π—È π ®÷ ߉¡à πà “·ª≈°„®‡≈¬«à “ ‡Àµÿ „¥ ™’ «‘ µ·≈–∑√— æ¬å ‘ π¢Õߧπ∑’Ë Õ¬Ÿà „π·≈– À≈— ᦐ “™“¬‡≈π‰¡à ‰¥â √— ∫º≈°√–∑∫Õ¬à “ß √ÿ π·√ ß®“°§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ·µà Õ¬à “ ß „¥ „π∫√‘ ‡«≥®— ßÀ«— ¥æ— ßß“°Á ‡™à π‡¥’ ¬«°— π ‰¡à «à “®–‡ªì π‡°“–æ√–∑Õß ‡¢µÕ”‡¿Õ §ÿ √–∫ÿ √’ À√◊ Õ∫√‘ ‡«≥ªÉ “™“¬‡≈π„°≈â ∫â “π πÈ ”‡§Á ¡ Õ”‡¿Õµ–°—Ë «ªÉ “ ®— ßÀ«— ¥æ— ßß“ ∑’Ë ¡’ §≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ∑”≈“¬≈⠓߇°◊ Õ∫∑—È ßÀ¡Ÿà ∫â “π ®–À≈߇À≈◊ ÕÕ¬Ÿà ‡æ’ ¬ß·µà ∫â “π‡√◊ Õπ ·≈–‚√߇√’ ¬π∑’Ë Õ¬Ÿà À≈— ᦐ “™“¬‡≈π‡∑à “π—È π ∑’Ë ‰¡à ‰¥â √— ∫§«“¡‡ ’ ¬À“¬„¥Ê ª√“°Ø- °“√≥å π’È ‡ªì π°“√æ‘ Ÿ ®πå „Àâ ‡ÀÁ π«à “‡Àµÿ „¥ À¡Ÿà ∫â “π™“¬Ωíò ß∑– ‡≈Õ— π¥“¡— π¢Õß ª√–‡∑»‰∑¬®”π«π ÙÒ¯ À¡Ÿà ∫â “π ∑’Ë ‰¥â √— ∫§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ·µà ‰¥â √— ∫§«“¡‡ ’ ¬ À“¬Õ¬à “ß√ÿ π·√ß‡æ’ ¬ß Û À¡Ÿà ∫â “π ‡∑à “π—È π ‡π◊Ë Õß®“°¡’ ªÉ “™“¬‡≈π™à «¬‰«â ”À√— ∫ªÉ “™“¬‡≈ππ—È πæ∫«à “‰¥â √— ∫§«“¡ ‡ ’ ¬À“¬®“°§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ §√—È ßπ’È ‡æ’ ¬ß‡≈Á ° πâ Õ¬ª√–¡“≥ Ú, ‰√à ‡∑à “π—È π ·≈– ‡ ’ ¬À“¬√ÿ π·√ߪ√–¡“≥‡æ’ ¬ß ı ‰√à §‘ ¥‡ªì π§à “‡ ’ ¬À“¬ª√–¡“≥ Ú ≈â “π ∫“∑ ¥— ßπ—È π ≈Õߧ‘ ¥«“¥¿“æ·≈–®‘ πµπ“- °“√¥Ÿ ´‘ «à “ À“°‰¡à ¡’ ªÉ “™“¬‡≈𙓬Ωíò ß ∑–‡≈Õ— π¥“¡— π¥— ß∑’Ë ‡ªì πÕ¬Ÿà ·≈â « Õ–‰√®– ‡°‘ ¥¢÷È π ·≈–§«“¡‡ ’ ¬À“¬®–¡À“»“≈ ‡æ’ ¬ß„¥®“°¿— ¬§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ „π§√—È ßπ’È ªÉ “™“¬‡≈π∫√‘ ‡«≥§ÿ √–∫ÿ √’ ®.æ— ßß“ ∂Ÿ °§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ∑”≈“¬‡æ’ ¬ß‡≈Á °πâ Õ¬

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=