สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 2 Apr.-Jun. 2005 312 ªÉ “™“¬‡≈π...ªÑ Õ¡ª√“°“√∏√√¡™“µ‘ ™“¬Ωíò ß∑–‡≈ çªÉ “™“¬‡≈π‰∑¬™à «¬µâ “π¿— ¬§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ é ”§— ≠„π°“√æ— ≤𓇻√…∞°‘ ®¢Õß™“µ‘ ¡“·µà ‚∫√“≥°“≈ ‚¥¬ “¡“√∂º≈‘ µ ∂à “π‰¡â ‚°ß°“ß∑’Ë ¡’ §ÿ ≥¿“楒 ∑’Ë ÿ ¥¢Õß ‚≈° ¡’ ¡∫— µ‘ µ‘ ¥‰ø∑ππ“π ·≈–„Àâ §«“¡√â Õπ Ÿ ß ∑”„Àâ ¡’ °“√ √â “ßß“π·≈– ¡’ °“√À¡ÿ π‡«’ ¬π¢Õ߇ߑ πµ√“„π√–∫∫ ‡»√…∞°‘ ®∑’Ë °à Õ„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡Õ¬Ÿà ¥’ °‘ π¥’ ¢Õߪ√–™“™π ·µà ‡ªì π∑’Ë πà “‡ ’ ¬¥“¬«à “ ªÉ “™“¬‡≈π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬„πÕ¥’ µ∑’Ë ¡’ Õ¬Ÿà ∂÷ ß Ú.Û ≈â “π‰√à „π æ.». ÚıÙ ‰¥â ∂Ÿ °∑”≈“¬≈ߥ⠫¬°‘ ®°√√¡À≈“¬ ª√–‡¿∑¢Õß¡πÿ …¬å ®π¡’ æ◊È π∑’Ë ‡À≈◊ ÕÕ¬Ÿà πâ Õ¬‡æ’ ¬ßª√–¡“≥ Ò.ı ≈â “π‰√à „π æ.». ÚıÛ˘ Õ¬à “ß‰√°Á µ“¡ ®“°°“√ µ√«® Õ∫§√—È ß≈à “ ÿ ¥ºà “π¿“æ∂à “¬ ¥“«‡∑’ ¬¡‚¥¬∑’Ë ¬— ߉¡à ¡’ °“√ ”√«®√“¬ ≈–‡Õ’ ¬¥„π¿“§æ◊È π¥‘ π „π æ.». ÚıÙÛ ª√“°Ø«à “ ¡’ æ◊È π∑’Ë ªÉ “™“¬‡≈π‡æ‘Ë ¡¢÷È π ‡ªì π Ò,ıÚı,˘˘˜.ˆ˜ ‰√à à «π„À≠à Õ¬Ÿà „π∫√‘ ‡«≥™“¬Ωíò ß∑–‡≈Õ— π¥“¡— π µ—È ß·µà ®— ßÀ«— ¥√–πÕß æ— ßß“ ¿Ÿ ‡°Á µ °√–∫’Ë µ√— ß ·≈– ÿ ¥™“¬Ωíò ß∑–‡≈∑’Ë ®— ßÀ«— ¥ µŸ ≈ ¡’ ªÉ “ ™“¬‡≈π∑—È ß ‘È π®”π«π∂÷ ß Ò,ÒÛ,Û˜ ‰√à à «π¿“§„µâ ∑“ßΩíò ßµ–«— πÕÕ°¥â “π Õà “«‰∑¬„π®— ßÀ«— ¥™ÿ ¡æ√ ÿ √“…Æ√å ∏“π’ π§√»√’ ∏√√¡√“™ ߢ≈“ ·≈–ªí µµ“π’ ¡’ æ◊È π∑’Ë ªÉ “™“¬‡≈π‡æ’ ¬ß Úˆ,Ù˜ ‰√à ”À√— ∫¿“§µ–«— πÕÕ°®“°®— ßÀ«— ¥ ©–‡™‘ ߇∑√“ ™≈∫ÿ √’ √–¬Õß ®— π∑∫ÿ √’ ®π ÿ ¥ ™“¬·¥π∑’Ë µ√“¥ ¡’ ªÉ “™“¬‡≈π®”π«π ÒÚ¯,Ùˆ˘ ‰√à ·≈–∫√‘ ‡«≥¿“§°≈“ß µ—È ß·µà ®— ßÀ«— ¥ ¡ÿ ∑√ª√“°“√ °√ÿ ߇∑æœ ¡ÿ ∑√ “§√ ¡ÿ ∑√ ߧ√“¡ ‡æ™√∫ÿ √’ ·≈–ª√–®«∫§’ √’ ¢— π∏å ¡’ ªÉ “™“¬‡≈π ®”π«π§à Õπ¢â “ßπâ Õ¬ ‡æ’ ¬ß ¯¯,˜Ú ‰√à ‡∑à “π—È π ªÉ “™“¬‡≈π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¡’ ∫∑∫“∑∑’Ë ”§— ≠Õ’ °¡“°¡“¬¡À“»“≈ πÕ°®“°„Àâ ª√–‚¬™πå ∑—È ß¥â “πªÉ “‰¡â ·≈– ª√–¡ß·≈â « ¬— ß°≈—Ë π°√Õß ‘Ë ßªØ‘ °Ÿ ≈·≈– °— °‡°Á ∫µ–°Õπµà “ßÊ ‚¥¬∑’Ë √–∫∫√“°∑’Ë ‚¬ß„¬‡°“–‡°’Ë ¬«°— π‡Àπ◊ Õæ◊È π¥‘ π®–™à «¬ „π°“√∑”Àπâ “∑’Ë π’È ‰¥â Õ¬à “ß¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ πÕ°®“°π’ È ¬— ß∑”Àπâ “∑’Ë ¥Ÿ ¥´— ∫·°ä §“√å - ∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ·≈–‡°Á ∫°— °∏“µÿ §“√å ∫Õπ ‰«â „π‡π◊È Õ‰¡â Õ— π‡ªì π°“√≈¥µâ π‡Àµÿ ∑’Ë ®– ∑”„Àâ Õÿ ≥À¿Ÿ ¡‘ ‚≈°√â Õπ¢÷È π ‡ªì πÀâ Õß ¡ÿ ¥ ∏√√¡™“µ‘ ∑’Ë „™â „π°“√»÷ °…“À“§«“¡√Ÿâ ‡ªì π∑’Ë Õ¬Ÿà Õ“»— ¬¢Õß — µ«å ªÉ “π“π“™π‘ ¥ ·≈–ªÑ Õß°— 𙓬Ωíò ßæ— ß∑≈“¬®“°§≈◊Ë π≈¡ ∑’Ë æ— ¥√ÿ π·√ß„π™à «ßƒ¥Ÿ ¡√ ÿ ¡ ‡ªì πµâ π ®“°ª√“°Ø°“√≥å „À¡à „πª√–‡∑» ™“¬Ωíò ß¡À“ ¡ÿ ∑√Õ‘ π‡¥’ ¬ √«¡∑—È ßª√–‡∑» ‰∑¬∑’Ë º®≠°— ∫§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ∑’Ë ºà “π¡“„π ‡¥◊ Õπ∏— 𫓧¡ æ.». ÚıÙ˜ ‡√“§ß‰¡à Õ“®ªØ‘ ‡ ∏‰¥â «à “ªÉ “™“¬‡≈π∑’Ë ·∑√°µ— « Õ¬Ÿà „π∫√‘ ‡«≥™“¬Ωíò ß∑–‡≈Õ— π¥“¡— π ‰¥â ¡’ ∫∑∫“∑Õ— 𠔧— ≠„π°“√¬— ∫¬—È ß·≈– ≈¥æ≈— ß·√ߢÕߧ≈◊Ë π¬— °…å ∑’Ë ∂“‚∂¡‡¢â “ Ÿà ™“¬Ωíò ߉¥â Õ¬à “ßπà “Õ— »®√√¬å ·¡â «à “§≈◊Ë π ∑’Ë ª–∑–°— ∫ªÉ “™“¬‡≈π‰¥â ∑”„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡ ‡ ’ ¬À“¬·°à ‰¡â ªÉ “™“¬‡≈π∫“ß™π‘ ¥∑’Ë Õ¬Ÿà „π·π«Àπâ “∫â “ß ·µà °“√∑”„Àâ §≈◊Ë π¬— °…å ≈¥æ≈— ß≈߉¥â ‰¡à °à Õ„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡ Ÿ ≠‡ ’ ¬ Õ¬à “ß√â “¬·√ß„πæ◊È π∑’Ë ∫√‘ ‡«≥¥â “πÀ≈— ß ´÷Ë ß¡’ §ÿ ≥§à “¡“°¡“¬¡À“»“≈¬‘Ë ßπ— ° §«“¡ Ÿ ≠‡ ’ ¬¢Õᦐ “™“¬‡≈π∑’Ë æ∫¡“° π—È π‡°‘ ¥·°à ‰¡â ‡∫‘ °π”∑’Ë ¢÷È πÕ¬Ÿà „π·π« Àπâ “∫𥑠π‡≈πÕà Õπ ´÷Ë ß à «π„À≠à ‡ªì π ™π‘ ¥‰¡â · ¡¢“«´÷Ë ß¡’ ‡√◊ Õπ√“°·ºà °«â “ß ·≈–¬÷ ¥¥‘ π‰¡à ≈÷ °π— ° Õ¬Ÿà µ“¡º‘ «¥‘ π ¡’ ≈” µâ π‡ª√“–∫“߇π◊Ë Õß®“°‚µ§à Õπ¢â “߇√Á « ‡¡◊Ë Õª–∑–°— ∫§≈◊Ë π∑’Ë ¡’ §«“¡‡√Á « Ÿ ß®÷ ß≈â ¡ µâ π· ¡∑”Àπâ “∑’Ë ª–∑–·≈–≈¥§«“¡√ÿ π·√ß®“°§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ ∫√‘ ‡«≥∫â “ππÈ ”‡§Á ¡ ®.æ— ßß“

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=