สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ¯ 311 π‘ ∑ Õ— °…√·°â «, π„® À–«“ππ∑å ªÉ “™“¬‡≈π...ªÑ Õ¡ª√“°“√∏√√¡™“µ‘ ™“¬Ωíò ß∑–‡≈ çªÉ “™“¬‡≈π‰∑¬™à «¬µâ “π ¿— ¬§≈◊Ë π ÷ π“¡‘ é π‘ ∑ Õ— °…√·°â « * ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π π„® À–«“ππ∑å ** §” ”§— ≠ : ÷ π“¡‘ , ªÉ “™“¬‡≈π, ™“¬Ωíò ß∑–‡≈, √–∫∫π‘ ‡«»πÈ ”°√à Õ¬ * ª√–∏“π ∂“∫— π ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡‰∑¬ ** ºŸâ ‡™’Ë ¬«™“≠‡©æ“–¥â “π®— ¥°“√∑√— 欓°√∑“ß™“¬Ωíò ß·≈–ªÉ “™“¬‡≈π °√¡∑√— 欓°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíò ß °√–∑√«ß∑√— 欓°√∏√√¡™“µ‘ ·≈– ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ¿— ¬®“° ÷ π“¡‘ (Tsunami) ´÷Ë ß‡°‘ ¥ ®“°·ºà 𥑠π‰À«Õ¬à “ß√ÿ π·√ß„π∫√‘ ‡«≥ ∑â Õß∑–‡≈∑“ßµ–«— πµ°‡©’ ¬ß‡Àπ◊ Õ¢Õß ‡°“– ÿ ¡“µ√“ «— ¥§«“¡√ÿ π·√߉¥â ∂÷ ß ˘. √‘ °‡µÕ√å ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Úˆ ∏— 𫓧¡ æ.». ÚıÙ˜ ‰¥â °à Õ„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡‡ ’ ¬À“¬∑—È ß §π·≈–∑√— æ¬å ‘ πÕ¬à “ß„À≠à À≈«ß ‚¥¬ °“√∑’Ë §≈◊Ë π¬— °…å ‰¥â ∂“‚∂¡‡¢â “∑”≈“¬ ™’ «‘ µ·≈–∑√— æ¬å ‘ π∫√‘ ‡«≥™“¬Ωíò ß¡À“ ¡ÿ ∑√Õ‘ π‡¥’ ¬ √«¡∑—È ß™“¬Ωíò ß∑–‡≈ Õ— π¥“¡— π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬Õ¬à “ß√ÿ π·√ß ·≈–∫â “§≈—Ë ß ª√–™“™π∑’Ë ‰¥â √— ∫º≈°√–∑∫ ®“°§≈◊Ë π¬— °…å §√“«π’È „πª√–‡∑»µà “ß Ê À≈“¬ª√–‡∑»µ“¬·≈– Ÿ ≠À“¬°«à “ Úı, §π √«¡∑—È ß∫“¥‡®Á ∫·≈–‰√â ∑’Ë Õ¬Ÿà Õ“»— ¬Õ’ °π— ∫≈â “π§π ∑√— æ¬å ‘ π‡ ’ ¬ À“¬‡À≈◊ Õ§≥“π— ∫ ¿“殑 µ„®¢ÕߺŸâ √Õ¥ ™’ «‘ µ∫Õ∫™È ”¬“°∑’Ë ®–‡¬’ ¬«¬“„Àâ °≈— ∫ §◊ π¡“„π√–¬– —È π ·µà ‰¡à Õ“®ªØ‘ ‡ ∏‰¥â «à “µâ π‰¡â À≈“¬™π‘ ¥∑’Ë Õ¬Ÿà µ“¡∫√‘ ‡«≥ ™“¬À“¥™“¬Ωíò ß∑–‡≈∑—Ë «‰ª ‚¥¬‡©æ“– ªÉ “™“¬‡≈π ‰¥â ¡’ ∫∑∫“∑ ”§— ≠Õ¬à “ß¬‘Ë ß „π°“√™à «¬¡πÿ …¬å ¡“°¡“¬À≈“¬™’ «‘ µ ‚¥¬‡ªì π∑’Ë æ÷Ë ß ÿ ¥∑â “¬„Àâ ‡°“–¬÷ ¥‰¡à „Àâ ∂Ÿ °§≈◊Ë πæ— ¥æ“‰ª Õ’ °∑—È ß¬— ßÀ¬ÿ ¥¬—È ß·≈– ≈¥§«“¡∫â “§≈—Ë ß¢Õߧ≈◊Ë π¬— °…å „Àâ ≈“¬ ≈߉¥â Õ¬à “ß√«¥‡√Á « „π¢≥–‡¥’ ¬«°— π¬— ß ™à «¬ªÑ Õß°— 𧫓¡‡ ’ ¬À“¬ ∑—È ß™’ «‘ µ·≈– ∑√— æ¬å ‘ π¢Õߪ√ –™“™π∑’Ë Õ¬Ÿà µ“¡ ∫√‘ ‡«≥™“¬Ωíò ß∑–‡≈Õ— π¥“¡— π‰¥â ‡ªì π ®”π«π¡“° ”À√— ∫∫√‘ ‡«≥∑’Ë æ∫«à “‡ ’ ¬ À“¬ à «π„À≠à ®–Õ¬Ÿà „π∑’Ë √“∫µ“¡™“¬Ωíò ß ·≈–™“¬À“¥ ∑’Ë ‡ªì πæ◊È π∑’Ë √— ∫·√ߪ–∑– §≈◊Ë π¬— °…å ‚¥¬µ√ß ª√“»®“°ªÉ “™“¬‡≈π À√◊ Õµâ π‰¡â ª√–‡¿∑Õ◊Ë π∑’Ë °—È π¢«“ß ‡√“‰¥â ‡√’ ¬π√Ÿâ ¡“‡ªì π‡«≈“π“π ·≈–‡ªì π∑’Ë ¬Õ¡√— ∫·≈â ««à “ ªÉ “™“¬‡≈π ∑’Ë ¢÷È π°√–®“¬Õ¬Ÿà µ“¡™“¬Ωíò ß∑–‡≈¢Õß ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â ¡’ ∫∑∫“∑Õ— 𠔧— ≠„π °“√ √⠓ߧ«“¡¡—Ë π§ß„Àâ ·°à §«“¡‡ªì π Õ¬Ÿà ¢Õߪ√–™“™π·≈–‡»√…∞°‘ ®¢Õß ª√–‡∑»¡“·µà ∫√√æ°“≈ ∑—È ß¥â “πªÉ “‰¡â ·≈–°“√ª√–¡ß ´÷Ë ß‡Õ◊È ÕÕ”π«¬°“√Õ¬Ÿà √à «¡°— π¡“‚¥¬µ≈Õ¥ °≈à “«§◊ Õ ´“° æ◊ ™∑’Ë √à «ßÀ≈à π≈ß Ÿà æ◊È πªÉ “ª√–¡“≥Àπ÷Ë ß °‘ ‚≈°√— ¡µà Õµ“√“߇¡µ√µà Õªï ®–ºÿ ≈“¬ °≈“¬‡ªì π∏“µÿ Õ“À“√∑’Ë Õÿ ¥¡ ¡∫Ÿ √≥å ®”‡ªì π·°à °“√‡®√‘ ≠‡µ‘ ∫‚µ¢Õßæ◊ ™·≈– — µ«å ∑’Ë Õ¬Ÿà µ“¡™“¬Ωíò ß ∑”„Àâ ¡’ ª√‘ ¡“≥ — µ«å πÈ ”¡“°¡“¬À≈“¬™π‘ ¥‡¢â “¡“Õ“»— ¬ «“߉¢à ·≈–· «ßÀ“Õ“À“√ — µ«å ‡≈Á °®– °≈“¬‡ªì πÕ“À“√¢Õß — µ«å „À≠à „π√Ÿ ª¢Õß Àà «ß‚´à Õ“À“√ µà Õ‡π◊Ë Õß°— π‰ª Ÿà — µ«å πÈ ” „π∑–‡≈≈÷ ° ∑”√“¬‰¥â „Àâ ·°à ºŸâ ª√–°Õ∫ Õ“™’ æ¥â “πª√–¡ß·≈–¡’ √“¬‰¥â ‡¢â “ ª√–‡∑»¡“°¡“¬¡À“»“≈ „π¥â “π°“√ ªÉ “‰¡â °Á ‡™à π°— π ªÉ “™“¬‡≈π‰¥â ¡’ à «π ∫∑ ∫√√≥“∏‘ °“√

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=