สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 2 Apr.-Jun. 2005 564 ™◊Ë Õπ—È π ”§— ≠‰©π °. æ®π“πÿ °√¡¿“…“ µ— «Õ¬à “ß - æ®π“πÿ °√¡¿“…“‡¥’ ¬« ‡™à π Ò) æ®π“πÿ °√¡ ©∫— ∫√“™- ∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ.». ÚıÚı. æ‘ ¡æå §√—È ß∑’Ë ı. °√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ : Õ— °…√ ‡®√‘ ≠∑— »πå , ÚıÛ¯. ˘Û Àπâ “ : ¿“æ ª√–°Õ∫ Ú) ·æ√à æ‘ ∑¬“, ΩÉ “¬«‘ ™“°“√. æ®π“πÿ °√¡‰∑¬. µ√«®∑“π‚¥¬ ®”πߧå ∑Õߪ√–‡ √‘ ∞. æ‘ ¡æå §√—È ß∑’Ë Ú. °√ÿ ߇∑æ ¡À“π§√ : ÚıÒ¯. Ù¯ Àπâ “. Û) Websterûs Third New In- ternational Dictionary of the English Language. 3 rd ed., Springfield Mass: G + C Merriam, 1998. S.V. - æ®π“πÿ °√¡ Õß¿“…“ ‡™à π Ò) ¥√.«‘ ∑¬å ‡∑’Ë ¬ß∫Ÿ √≥∏√√¡. æ®π“πÿ °√¡‰∑¬-Õ— ß°ƒ… Thai- English Dictionary . °√ÿ ߇∑æœ : ∫”√ÿ ß “ å π, ÚıÚ˜. Ò,¯ˆ Àπâ “. Ú) ÿ √‘ ¬“ √— µπ°ÿ ≈, §ÿ ≥À≠‘ ß. æ®π“πÿ °√¡‰∑¬-¡â ß . æ√–π§√ : ‚√ßæ‘ ¡æå ‡°…¡ — ¡æ— π∏å , ÚıÒı. Ò˘Ù Àπâ “. - æ®π“πÿ °√¡À≈“¬¿“…“ ‡™à π Ò) ®— π∑∫ÿ √’ πƒπ“∂, °√¡æ√–. ª∑ “ πÿ ° √ ¡∫ “ ≈’ - ‰ ∑ ¬ - Õ— ß ° ƒ… - — π °ƒµ . æ√–π§√ : ¡À“¡°ÿ Ø√“™- «‘ ∑¬“≈— ¬, ÚıÒÛ. ˘Ú Àπâ “. Ú) ‡√’Ë ¬¡ «‘ √— ™™æ“°¬å , æ√–. æ®π“πÿ °√¡ Ù ¿“…“ ‰∑¬-Õ— ß°ƒ…- Ω√—Ë ß‡» -‡¬Õ√¡— π . æ√–π§√ : ·æ√à «‘ ∑¬“, ÚıÒ. Ò,ııı Àπâ “. ¢. æ®π“πÿ °√¡‡ √‘ ¡æ®π“- πÿ °√¡¿“…“ ·¬°‰¥â ‡ªì πÀ≈“¬™π‘ ¥ ‡™à π æ®π“πÿ °√¡Õ— °…√¬à Õ æ®π“πÿ °√¡ §”æâ Õß·≈–§”µ√ߢ⠓¡ æ®π“πÿ °√¡ ¿“…“∂‘Ë π µ— «Õ¬à “ß Ò) De Sola Ralph-New In- ternational Abbreviation Dictionary . 5 th ed., 1974. 428 p. (1 st ed., 1958) Ú) »÷ °…“∏‘ °“√, ”π— °ß“π ª≈— ¥°√–∑√«ß. ‡¢µ°“√»÷ °…“ Ù. ª∑“- πÿ °√¡¿“…“™“«‡≈ . °√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ : ÚıÒ¯. ÚÚ Àπâ “. §. æ®π“πÿ °√¡‡©æ“–«‘ ™“ ‰¥â ·°à æ®π“πÿ °√¡∑’Ë ≈ß√“¬°“√¥â «¬ »— æ∑å ∑“ß«‘ ™“°“√„¥«‘ ™“°“√Àπ÷Ë ß‚¥¬ ‡©æ“– ‡™à π æ®π“πÿ °√¡‡§¡’ æ®π“- πÿ °√¡∫√√≥“√— °…»“ µ√å æ®π“πÿ °√¡ »— æ∑å — ߧ¡«‘ ∑¬“ µ— «Õ¬à “ß ° “ √ ‰ øøÑ “ ΩÉ “ ¬ º ≈‘ µ · Àà ß ª√–‡∑»‰∑¬, ‚™µ‘ °— ≈¬“≥¡‘ µ√ √«∫√«¡. æ®π“πÿ °√¡ ∂“ªí µ¬°√√¡·≈– »‘ ≈ª–‡°’Ë ¬«‡π◊Ë Õß . æ‘ ¡æå „π«“√–§≈â “¬ «— π‡©≈‘ ¡æ√–™π¡æ√√…“§√∫ Ù √Õ∫ ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «. ¯ÙÚ Àπâ “ : ¿“æª√–°Õ∫ Ú. ª∑“πÿ °√¡ ¥— ߉¥â °≈à “«¡“·≈â « ¢â “ßµâ π ª∑“πÿ °√¡ ¡’ §«“¡À¡“¬Õ¬à “ß ‡¥’ ¬«°— ∫ æ®π“πÿ °√¡ ‡¥‘ ¡π‘ ¬¡‡√’ ¬°«à “ ª∑“πÿ °√¡ §◊ Õ𔧔»— æ∑å ¡“Õ∏‘ ∫“¬ §«“¡À¡“¬‡√’ ¬ß≈”¥— ∫µ“¡µ— «Õ— °…√ §”«à “ æ®π“πÿ °√¡ ‡æ‘Ë ß‡°‘ ¥¢÷È π∑’ À≈— ß µ— «Õ¬à “ß ‡®√‘ ≠ ‰™¬™π–. ª∑“πÿ °√¡ ‰∑¬©∫— ∫ “°≈ . æ√–π§√ : ‡¢…¡ ∫√√≥°‘ ®, ÚÙ˘˜. ˆ¯ Àπâ “. °√¡µ”√“, °√–∑√«ß∏√√¡°“√ ª∑“πÿ °√¡ ”À√— ∫π— °‡√’ ¬π (≈— °…≥– ‡¥’ ¬«°— ∫æ®π“πÿ °√¡ ©∫— ∫√“™∫— ≥- ±‘ µ¬ ∂“π) ° - Œ. ¯ˆÚ Àπâ “. ª∑“πÿ °√¡∫“≈’ -‰∑¬-Õ— ß°ƒ…- — π °ƒµ ¢Õß °√¡æ√–®— π∑∫ÿ √’ πƒπ“∂ ·≈– ª∑“πÿ °√¡¿“…“™“«‡≈ ¢Õß ”π— °ß“πª≈— ¥°√–∑√«ß»÷ °…“∏‘ °“√ °“√„™â §”«à “ ª∑“πÿ °√¡ „𠧫“¡À¡“¬¢Õß æ®π“πÿ °√¡ π’È Õ ‡ ∂∫ÿ µ√ ´÷Ë ß‡ªì πºŸâ ∫ÿ °‡∫‘ °°“√®— ¥∑” æ®π“πÿ °√¡ ‡¡◊Ë Õ°≈à “«∂÷ ßÀπ— ß ◊ Õ Dic- tionary ¢Õß∑à “π‡ªì 𧔉∑¬ ∑à “π ‡√’ ¬°«à “ ª∑“πÿ °√¡ ¥— ß∑’Ë ∑à “π‡¢’ ¬π‰«â „𧫓¡¡ÿà ßÀ¡“¬¢Õß°“√®— ¥∑”Àπ— ß ◊ Õ New Model English-Thai Dictionary «à “ ç ª∑“πÿ °√¡ ∑’Ë ¡∫Ÿ √≥å ∑’Ë ÿ ¥ π—È πÕ“®®–¡’ ª√–‚¬™πå πâ Õ¬∑’Ë ÿ ¥°Á ‰¥â ∑—È ßπ’È °Á ‡æ√“–«à “ ª∑“πÿ °√¡ ∑’Ë ¡∫Ÿ √≥å ∑’Ë ÿ ¥ ¬à Õ¡®–µâ Õß¡’ ¢π“¥„À≠à ∑’Ë ÿ ¥ ·≈–¢“¬ ·æß∑’Ë ÿ ¥ ®π‡À≈◊ Õ§«“¡ “¡“√∂∑’Ë „§√ Ê ®–´◊È ÕÀ“‰¥â ‡¡◊Ë Õ‰¡à ¡’ ºŸâ „¥„™â ª∑“πÿ °√¡ π—È π°Á À“ª√–‚¬™πå ¡‘ ‰¥â ç¥â «¬‡Àµÿ º≈¥— ß°≈à “« ª∑“- πÿ °√¡ Õ— ß°ƒ…‡ªì π‰∑¬·∫∫„À¡à ©∫— ∫ ª√–®”‚µä –®÷ ߇°‘ ¥¢÷È π §«“¡¡ÿà ßÀ¡“¬¢Õß ª∑“πÿ °√¡ ‡≈à ¡π’È °Á §◊ Õ„Àâ ∫√√≈ÿ §«“¡ æÕ¥’ °≈à “«§◊ Õ „Àâ ∑à “π‰¥â „™â ª∑“πÿ °√¡ ∑’Ë ∫√‘ ∫Ÿ √≥å æÕ ¡§«√é

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=