สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡.¬.-¡‘ .¬. ÚıÙ¯ 563 §ÿ ≥À≠‘ ß°ÿ ≈∑√— æ¬å ‡°…·¡à π°‘ ® ™◊Ë Õπ—È π ”§— ≠‰©π §ÿ ≥À≠‘ ß°ÿ ≈∑√— æ¬å ‡°…·¡à π°‘ ® √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“𠧔 ”§— ≠ : æ®π“πÿ °√¡ ª∑“πÿ °√¡; π“¡“πÿ °√¡ ∑”‡π’ ¬∫π“¡; “√“πÿ °√¡ Õ— °¢√“πÿ °√¡ ‡¡◊Ë Õ‡¥◊ Õπ情¿“§¡ ÚıÙˆ ∑’Ë ª√–™ÿ ¡√“™∫— ≥∑‘ µ¬ ∂“π ”π— °»‘ ≈ª- °√√¡ æ‘ ®“√≥“‚§√ß°“√™◊Ë Õ æ®π“- πÿ °√¡π— °‡¢’ ¬π·≈–°«’ ‰∑¬ (ÚÙ˜ı- ÚıÙı) ¡’ √“™∫— ≥±‘ µÀ≈“¬§π«‘ ®“√≥å ™◊Ë Õ‚§√ß°“√ §πÀπ÷Ë ßÕÕ°§«“¡‡ÀÁ π«à “ πà “®–‡√’ ¬°‚§√ß°“√π’È «à “ ª∑“πÿ °√¡ ∫“ߧπ‡ÀÁ π«à “πà “®–‡√’ ¬° π“¡“πÿ °√¡ À√◊ Õ ∑”‡π’ ¬∫π“¡ ¡’ ºŸâ °≈à “««à “ ™◊Ë Õπ—È π ”§— ≠‰©π ∂â “‚§√ß°“√¡’ §ÿ ≥§à “ Õ”π«¬ ª√–‚¬™πå °Á ¡§«√¥”‡π‘ π°“√ ‡®â “¢Õß ‚§√ß°“√®÷ ß√— ∫«à “®–°≈— ∫‰ªµ√«® Õ∫ °“√„™â §”‡√’ ¬°¥— ß°≈à “«µ“¡À≈— °«‘ ™“ ∫√√≥“√— °…»“ µ√å ¢â “æ‡®â “√”≈÷ °‰¥â «à “ ‰¥â ‡§¬‡¢’ ¬π µ”√“‡√’ ¬π∫√√≥“√— °…»“ µ√å ‡∫◊È Õßµâ π „π·∫∫‡√’ ¬π∑’Ë °√–∑√«ß»÷ °…“∏‘ °“√ √— ∫√Õß„Àâ „™â „π™—È π¡— ∏¬¡ª≈“¬ ‡√◊Ë Õß °“√»÷ °…“§â π§«â “‡∫◊È Õßµâ π ´÷Ë ß ”π— ° æ‘ ¡æå ‰∑¬«— ≤π“æ“π‘ ™ ®— ¥æ‘ ¡æå ®”Àπà “¬ ª√–¡“≥ Ò §√—È ß ®”π«πæ‘ ¡æå ‡º¬·æ√à ¡“°°«à “ Ò, ©∫— ∫ ´÷Ë ß¡’ §”Õ∏‘ ∫“¬ ‡°’Ë ¬«°— ∫™◊Ë Õ æ®π“πÿ °√¡ ª∑“πÿ °√¡ π“¡“πÿ °√¡ ∑”‡π’ ¬∫π“¡ “√“πÿ °√¡ Õ— °¢√“πÿ °√¡¥â «¬ ®÷ ߢÕ𔧫“¡√Ÿâ ¥— ß°≈à “«¡“ √ÿ ª‡ πÕ ¥— ßπ’È Ò. æ®π“πÿ °√¡ §◊ Õ Àπ— ß ◊ Õ√«¡ §”„π¿“…“ ´÷Ë ß‡√’ ¬ß≈”¥— ∫µ“¡µ— «Õ— °…√ „Àâ §«“¡√Ÿâ ‡°’Ë ¬«°— ∫§”π—È πÊ „π¥â “π°“√ –°¥§” °“√ÕÕ°‡ ’ ¬ß §«“¡À¡“¬¢Õß §” ∫“ß©∫— ∫„Àâ ¢â Õ¡Ÿ ≈§«“¡√Ÿâ ‡°’Ë ¬«°— ∫ ™π‘ ¥¢Õߧ” ‰¥â ·°à §”»— æ∑å ∑—Ë «‰ª §”∑’Ë ‡ªì π™◊Ë Õ∫ÿ §§≈ ”§— ≠ §”∑’Ë ‡ªì π™◊Ë Õ∑“ß ¿Ÿ ¡‘ »“ µ√å Õ ‡ ∂∫ÿ µ√ Õ∏‘ ∫“¬§«“¡À¡“¬ ¢Õߧ”«à “ æ®π“πÿ °√¡ ‰«â „π New Model Thai-English Dictionary, Desk Edition ©∫— ∫‰∑¬«— ≤π“æ“π‘ ™æ‘ ¡æå , ÚıÛ˜, Àπâ “ Ú˜˜ «à “ çæ®π“πÿ °√¡ (æ¥ ®– π“ πÿ °√¡) n. now the approved term for dic- tionary, formerly ª∑“πÿ °√¡é ·≈–„π New Model English-Thai Dictionary ©∫— ∫‰∑¬«— ≤π“æ“π‘ ™æ‘ ¡æå æ.». ÚıÒÛ Õ ‡ ∂∫ÿ µ√ Õ∏‘ ∫“¬§” Dictionary «à “ çDictionary (¥’ § ¨– ‡π √’ ) n. æ®π“πÿ °√¡ Õ¿‘ ∏“π ª∑“πÿ °√¡, Dic- tionary English ¿“…“À√◊ Õ ”π«π∑’Ë ‡Õ“¡“®“° ª∑“πÿ °√¡...é ´÷Ë ßπà “®– √ÿ ª‰¥â «à “ §”«à “ æ®π“- πÿ °√¡ °— ∫ ª∑“πÿ °√¡ ¡’ §«“¡À¡“¬ Õ¬à “ß‡¥’ ¬«°— π ·µà ‡¥‘ ¡„™â «à “ ª∑“πÿ °√¡ ¿“¬À≈— ß®÷ ߇ª≈’Ë ¬π¡“„™â §”«à “ æ®π“πÿ - °√¡ æ®π“πÿ °√¡ ·∫à ßÕÕ°‰¥â ‡ªì πÀ≈“¬ ª√–‡¿∑ ‰¥â ·°à °. æ®π“πÿ °√¡¿“…“ ·∫à ßÕÕ° ‡ªì π - æ®π“πÿ °√¡¿“…“‡¥’ ¬« - æ®π“πÿ °√¡ Õß¿“…“ - æ®π“πÿ °√¡À≈“¬¿“…“ ¢. æ®π“πÿ °√¡‡ √‘ ¡æ®π“πÿ - °√¡¿“…“ §. æ®π“πÿ °√¡‡©æ“–«‘ ™“

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=