สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. ÚıÙ¯ 1021 — 𵑠‡≈Á ° ÿ ¢ÿ ¡ ¢â Õ¡Ÿ ≈®“°«— ¥√“™∫Ÿ √≥– æ√–π§√»√’ Õ¬ÿ ∏¬“ — 𵑠‡≈Á ° ÿ ¢ÿ ¡ ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ º≈°“√µ√«® Õ∫‡æ◊Ë ÕÀ“¡ÿ ¡¡Õß„À¡à Ê ‰¥â §”Õ∏‘ ∫“¬ ‡™à π ≈— °…≥–Õ— π‡ªì πª≈“¬æ— ≤π“°“√¢Õß·ºπº— ß ª√“ß§å ª√–∏“π«— ¥√“™∫Ÿ √≥– ·∫∫Õ¬à “ß·≈–°√√¡«‘ ∏’ ªíô πªŸ πª√–¥— ∫ª√“ß§å ª√–∏“π Õ— π¡’ ¢â Õ·µ°µà “ß√–À«à “ßß“π™à “ß ¡— ¬ √â “ß°— ∫ß“π™à “ß ¡— ¬∫Ÿ √≥– ‰¥â ‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡§«“¡‡¢â “„®≈— °…≥–‡©æ“–¢Õß®‘ µ√°√√¡ºπ— ß°√ÿ √«¡∂÷ ß “‡Àµÿ ·≈– √à Õß√Õ¬§«“¡‡ ’ ¬À“¬¢Õß®‘ µ√°√√¡·Àà ßπ’È ∑’Ë °≈ÿà ¡ºŸâ ∫ÿ °√ÿ °°√–∑”‰«â ·≈–¢â Õ — ߇°µ·∫∫Õ¬à “ß√ π‘ ¬¡®’ π„πß“π™à “ß ∑Õß ·∫∫Õ¬à “ß¢Õßß“π™à “ß∑ÕßΩï ¡◊ Õ™“«¡ÿ ≈‘ ¡ §” ”§— ≠ : º≈°“√µ√«® Õ∫¢â Õ¡Ÿ ≈»‘ ≈ª°√√¡§√—È ß„À¡à ∑’Ë «— ¥√“™∫Ÿ √≥– æ√–√“™æß»“«¥“√œ ©∫— ∫À≈«ß ª√–‡ √‘ ∞œ √–∫ÿ «à “«— ¥√“™∫Ÿ √≥– √â “ß „π√— ™°“≈ ¡‡¥Á ®æ√–∫√¡√“™“∏‘ √“™ ∑’Ë Ú (‡®â “ “¡æ√–¬“) „π æ.». Ò˘ˆ˜ Ò „π∑’Ë π’È ®–‡ πÕª√–‡¥Á πª√“ß§å ª√–∏“π ¢Õß«— ¥ °— ∫≈«¥≈“¬ªŸ πªíô π∑’Ë ª√–¥— ∫ Õß§å ª√“ß§å ·≈–®‘ µ√°√√¡ºπ— ß°√ÿ µ≈Õ¥ ®π‡§√◊Ë Õß∑Õß®“°°√ÿ ´÷Ë ß‡®â “Àπâ “∑’Ë °√¡ »‘ ≈ª“°√‰¥â ∑√“∫‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ú¯ °— 𬓬π æ.». Úı «à “¡’ °≈ÿà ¡§π√â “¬≈— °≈Õ∫ ≈߉ª¢π ¡∫— µ‘ ®÷ ߉¥â ‡¢â “¥”‡π‘ π°“√ Ú ‡®¥’ ¬å ª√–∏“π∑√ߪ√“ß§å ·≈– ·ºπº— ß ‡®¥’ ¬å ª√–∏“π¢Õß«— ¥√“™∫Ÿ √≥– ‡ªì π‡®¥’ ¬å „π√Ÿ ª∑√ߪ√“ß§å ¡’ µ√’ ¡ÿ ¢¬◊Ë π ÕÕ°∑“ߥ⠓πÀπâ “ ¡’ √–‡∫’ ¬ß§¥≈â Õ¡ √Õ∫ ∫√‘ ‡«≥¥— ß°≈à “«π’È Õ¬Ÿà „πµ”·Àπà ß °≈“ߢÕß·°πÀ≈— ° §◊ Õ·°πµ–«— πÕÕ°- µ–«— πµ° ¥â “πÀπâ “¢Õß«— ¥Õ¬Ÿà ∑“ßµ–«— π ÕÕ° ¡’ «‘ À“√À≈«ß ∑â “¬«‘ À“√À≈«ß¬◊Ë π ≈È ”‡¢â “¡“„π√–‡∫’ ¬ß§¥ ∂— ¥®“°ª√“ß§å ª√–∏“πÕÕ°‰ªπÕ°√–‡∫’ ¬ß§¥¥â “π µ–«— πµ°‡ªì πÕÿ ‚∫ ∂ ·ºπº— ߇™à ππ’È ‡ªì π ‡°≥±å ”§— ≠¢Õß«— ¥∑’Ë √â “ß„π ¡— ¬°√ÿ ß »√’ Õ¬ÿ ∏¬“µÕπµâ 𠇙à π«— ¥æÿ ∑‰∏ «√√¬å ( √â “ß æ.». Ò¯˘ˆ) Û «— ¥æ√–√“¡ ( √â “ß æ.». Ò˘ÒÚ) Ù «— ¥¡À“∏“µÿ ( √â “ß æ.». Ò˘Ò˜) ı µâ π·∫∫∑’Ë ¡’ Õ¬Ÿà °à Õπ°“√µ—È ß °√ÿ ß»√’ Õ¬ÿ ∏¬“√“« Ò ªï (√“« æ.». Ò¯) §◊ Õ«— ¥æ√–»√’ √— µπ¡À“∏“µÿ ≈æ∫ÿ √’ ˆ ª√“ß§å ª√–∏“π : √Ÿ ª·∫∫ ·≈– ß“πªŸ πªíô πª√–¥— ∫ √Ÿ ª·∫∫ ‡®¥’ ¬å ª√–∏“πÕߧå π’È (À√◊ Õ‡√’ ¬° «à “ ª√“ß§å ª√–∏“π) ·≈–∫√√¥“‡®¥’ ¬å ∫√‘ «“√°à Õ∫π∞“π Ÿ ß ∞“π∑’Ë √Õß√— ∫ ‘Ë ß °à Õ √â “ßÀ≈“¬Õ¬à “ߥ— ß°≈à “«¡’ ™◊Ë Õ‡√’ ¬° «à “ ç∞“π‰æ∑’ é ¥â “π‡Àπ◊ Õ·≈–¥â “π„µâ ¢Õß∞“π‰æ∑’ ¡’ °√–‡ª“–Õ¬Ÿà ∑’Ë ¬à “π°≈“ß Õπ÷Ë ß °√–‡ª“–¥â “π‡Àπ◊ Õ∑’Ë ‡§¬¡’ ¡“°à Õπ §ßÀ“¬‰ª„π§√“«∫Ÿ √≥–§√—È ß ·√°¢Õß°√¡»‘ ≈ª“°√ ·µà °Á ¬— ß‚™§¥’ ¡’ ∫— π∑÷ °‡ªì πÀ≈— °∞“πÕ¬Ÿà „π·ºπº— ߢÕß«— ¥ ´÷Ë ß‡®â “Àπâ “∑’Ë °√¡»‘ ≈ª“°√‡™à π°— π‰¥â ®— ¥∑”‰«â ˜ µâ π·∫∫ ”§— ≠¢Õß°√–‡ª“– ∑—È ß∑’Ë ¥â “π‡Àπ◊ Õ·≈–¥â “π„µâ ¢Õߪ√“ߧå

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=