สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 4 Oct.-Dec. 2005 1196 §” —Ë ß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∑’Ë ÒÙˆ/ÚıÙ¯ ‡√◊Ë Õß ·µà ßµ—È ß§≥–∑”ß“π„π°“√®— ¥°“√ — ¡¡π“ ç‡√◊Ë Õß °“√„™â ·≈–¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ´— ∫´â Õπ√“§“·æßé (‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡) -------------------- ¥â «¬ ”π— °ß“π§≥–°√√¡°“√«‘ ®— ¬·Àà ß™“µ‘ ‰¥â ¢Õ„Àâ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π·µà ßµ—È ß‡®â “Àπâ “∑’Ë ¢Õß ”π— °œ ‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡ ≈ß„π§≥–∑”ß“πΩÉ “¬®— ¥∑”∑–‡∫’ ¬π·≈–√— ∫≈ß∑–‡∫’ ¬π ·≈–§≥–∑”ß“πΩÉ “¬®— ¥∑”‡Õ° “√ ‡æ◊Ë Õ„Àâ °“√ — ¡¡π“∑’Ë °”Àπ¥ ®— ¥¢÷È π„π«— π∑’Ë Ò˜ - Ò¯ ‘ ßÀ“§¡ ÚıÙ¯ ”‡√Á ®‡√’ ¬∫√â Õ¬µ“¡«— µ∂ÿ ª√– ß§å ®÷ ß„Àâ µ—È ß§≥–∑”ß“π„π°“√®— ¥ — ¡¡π“ ‡æ‘Ë ¡‡µ‘ ¡ ¥— ßπ’È Ò. §≥–∑”ß“πΩÉ “¬®— ¥∑”∑–‡∫’ ¬π·≈–√— ∫≈ß∑–‡∫’ ¬π Ò. π“ß ¡∑√ß ‡¬’Ë ¬¡ «— ¥‘Ï Àâ «Àπâ “§≥–∑”ß“π Ú. π“ß ÿ «√“¿√≥å º¥ÿ ߬»‡®√‘ ≠ §≥–∑”ß“π Û. π“ß “« ÿ °ÿ ≈µ√— µπå ©Ë ”®‘ µ√™◊Ë π §≥–∑”ß“π Ù. π“ß«√‘ ¬“ “≈’ §≥–∑”ß“π ı. π“ß “«æ— ™√“¿“ µ√’ ‡πµ√ §≥–∑”ß“π ˆ. π“ß “«®‘ √“¿√≥å · ß ÿ °¥’ §≥–∑”ß“π ˜. π“ß “«®“√ÿ ≥’ ·¬â ¡™◊Ë π §≥–∑”ß“π ¯. π“ß “««“ π“ ∑— ∫∑Õß §≥–∑”ß“π Ú. §≥–∑”ß“πΩÉ “¬®— ¥∑”‡Õ° “√ Ò. π“ß ÿ «√“¿√≥å º¥ÿ ߬»‡®√‘ ≠ À— «Àπâ “§≥–∑”ß“π Ú. π“ß “« ÿ °ÿ ≈µ√— µπå ©Ë ”®‘ µ√™◊Ë π §≥–∑”ß“π Û. π“ß«√‘ ¬“ “≈’ §≥–∑”ß“π Ù. π“ß “«æ— ™√“¿“ µ√’ ‡πµ√ §≥–∑”ß“π ı. π“ß “«®‘ √“¿√≥å · ß ÿ °¥’ §≥–∑”ß“π ˆ. π“ß “«®“√ÿ ≥’ ·¬â ¡™◊Ë π §≥–∑”ß“π ˜. π“ß “««“ π“ ∑— ∫∑Õß §≥–∑”ß“π ∑—È ßπ’È µ—È ß·µà ∫— ¥π’È ‡ªì πµâ π‰ª —Ë ß ≥ «— π∑’Ë Òı ‘ ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙ¯ (π“ß®‘ πµπ“ æ— π∏ÿ øí °) ‡≈¢“∏‘ °“√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“𠧔 —Ë ß·µà ßµ—È ß

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=