สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. ÚıÙ¯ 893 ª√’ ¥“ «‘ ∫Ÿ ≈¬å «— ¥‘Ï ¡“µ√°“√‡æ◊Ë Õ≈¥°“√„™â ‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß ªî ‚µ√‡≈’ ¬¡„π°“√¢π à ß ª√’ ¥“ «‘ ∫Ÿ ≈¬å «— ¥‘ Ï* √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∫∑§— ¥¬à Õ °“√¢π à ߇ªì π¿“§‡»√…∞°‘ ®∑’Ë „™â æ≈— ßß“π Ÿ ß ÿ ¥¡“π“π°«à “ ‘ ∫ªï ª√‘ ¡“≥‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß∑’Ë „™â Ÿ ß∂÷ ߪ√–¡“≥√â Õ¬≈– ˜ ¢Õߺ≈‘ µ¿— ≥±å ªî ‚µ√‡≈’ ¬¡∑’Ë „™â ∑—È ßÀ¡¥„πª√–‡∑» ªî ‚µ√‡≈’ ¬¡∑’Ë π”‡¢â “¡’ ¡Ÿ ≈§à “°«à “√â Õ¬≈– Ò ¢Õߺ≈‘ µ¿— ≥±å √«¡„πª√–‡∑» ®÷ ߇ªì π¿“√–Àπ— °∑“ߥ⠓π°“√‡ß‘ π·≈–‡»√…∞°‘ ®¢Õߪ√–‡∑» πÈ ”¡— π¥’ ‡´≈·≈–πÈ ”¡— π‡∫π´‘ π¡’ — ¥ à «π°“√„™â ª√–¡“≥√â Õ¬≈– ı ·≈– Ú¯ ¢Õߺ≈‘ µ¿— ≥±å ªî ‚µ√‡≈’ ¬¡∑’Ë „™â „π°“√¢π à ß ¡“µ√°“√ª√–À¬— ¥æ≈— ßß“π„π°“√¢π à ß∑’Ë √— ∞§«√ªØ‘ ∫— µ‘ ‚¥¬‡√à ß¥à «π ‰¥â ·°à ¡“µ√°“√∑“ß¿“…’ ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡§√◊Ë Õ߬πµå ∑’Ë π”‡¢â “¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ·≈–∑— π ¡— ¬¢÷È π ·≈–‡√à ß√— ¥°“√¢¬“¬√–∫∫¢π à ß∑“ß√“ß ”À√— ∫°√ÿ ߇∑æœ ·≈– ”À√— ∫°“√¢π à ß ‘ π§â “Àπ— ° ·°ä ∏√√¡™“µ‘ ´÷Ë ß‡ªì π‡™◊È Õ‡æ≈‘ ßøÕ ´‘ ≈∑’Ë –Õ“¥·≈–º≈‘ µ‰¥â „πª√–‡∑»§«√‡ªì π‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß∑¥·∑π∑’Ë ‰¥â √— ∫°“√ π— ∫ πÿ πÕ¬à “ß‡√à ß¥à «π„Àâ „™â „π‡§√◊Ë Õ߬πµå ∑’Ë ¥— ¥·ª≈ß·≈–‡§√◊Ë Õ߬πµå „™â ·°ä ‚¥¬‡©æ“– °“√„™â ‡Õ∑“πÕ≈‡æ◊Ë Õ∑¥·∑π ‡ÕÁ ¡∑’ ∫’ Õ’ „ππÈ ”¡— π‡∫π´‘ π‡ªì π°“√≈¥‡ß‘ πµ√“µà “ߪ√–‡∑»∑’Ë „™â π”‡¢â “‡ÕÁ ¡∑’ ∫’ Õ’ ·≈–‡æ‘Ë ¡√“¬‰¥â „Àâ ·°à ‡°…µ√°√„πª√–‡∑» ®÷ ߧ«√ à ߇ √‘ ¡„Àâ ∫√√≈ÿ ‡ªÑ “À¡“¬‚¥¬‡√Á «µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß™“µ‘ °“√æ— ≤π“πÈ ”¡— πæ◊ ™·≈–‰∫‚Õ¥’ ‡´≈ ”À√— ∫„™â „𠇧√◊Ë Õ߬πµå ®ÿ ¥√–‡∫‘ ¥¥â «¬°“√Õ— ¥µâ ÕßÕ“»— ¬·ºπ¥”‡π‘ πß“π∑’Ë ¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ∑—È ß°“√æ— ≤π“æ◊È π∑’Ë ‡æ◊Ë Õ¢¬“¬°“√ª≈Ÿ °æ◊ ™ πÈ ”¡— π·≈–æ— ≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’Ë ‡À¡“– ¡ ®÷ ß®–∫√√≈ÿ ‡ªÑ “À¡“¬¿“¬„π‡«≈“∑’Ë °”Àπ¥‰«â „ππ‚¬∫“¬ §” ”§— ≠ : ‡™◊È Õ‡æ≈‘ ßªî ‚µ√‡≈’ ¬¡, °“√¢π à ß * »“ µ√“®“√¬å ‡°’ ¬√µ‘ §ÿ ≥ “¢“‡∑§‚π‚≈¬’ æ≈— ßß“π Ò. ∂“π–°“√„™â æ≈— ßß“π ®“°¢â Õ¡Ÿ ≈¥â “πÕÿ ª ߧå æ≈— ßß“π µ“¡µ“√“ß∑’Ë Ò °“√¢π à ߇ªì π¿“§ ‡»√…∞°‘ ®∑’Ë „™â æ≈— ßß“π„π√Ÿ ªº≈‘ µ¿— ≥±å ªî ‚µ√‡≈’ ¬¡∑—È ßÀ¡¥·≈–¡’ §à “ Ÿ ß ÿ ¥¡“ ‚¥¬µ≈Õ¥ Ò ª√‘ ¡“≥„π æ.». ÚıÙı Ÿ ß∂÷ ß Ò˘.ˆ Mtoe À√◊ Õ√â Õ¬≈– Û˜.Ò ¢ÕßÕÿ ª ߧå æ≈— ßß“π∑—È ßÀ¡¥ „π¢≥– ∑’Ë ¿“§¢π à ߢÕß À√“™Õ“≥“®— °√ Ú ¡’ — ¥ à «π‡æ’ ¬ß√â Õ¬≈– ÛÙ „π æ.». ÚıÙÛ πÈ ”¡— π¥’ ‡´≈¡’ — ¥ à «π Ÿ ß∑’Ë ÿ ¥„π ∫√√¥“‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß∑’Ë „™â ∑—È ßÀ¡¥„π¿“§ ¢π à ßµ≈Õ¥¡“ Û ·≈–¡’ ª√‘ ¡“≥ Ÿ ß∂÷ ß ª√–¡“≥√â Õ¬≈– ı µ“¡µ“√“ß∑’Ë Ú πÈ ”¡— π ‡ ∫π´‘ π¡’ — ¥ à «π√ Õ ß ≈ ß ¡ “ ª√–¡“≥√â Õ¬≈– Ú¯ πÈ ”¡— π¥’ ‡´≈‡ªì π µâ π‡Àµÿ ¢Õߪí ≠À“ΩÿÉ π≈–ÕÕß∑’Ë √ÿ π·√ß ¡“π“π„π°√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ ·≈–¡’ ª√‘ ¡“≥ Ÿ ß°«à “¡“µ√∞“π§ÿ ≥¿“æÕ“°“» ¡“° Ù, ı ‡¡◊Ë Õ‡ª√’ ¬∫‡∑’ ¬∫«‘ ∏’ °“√¢π à ßµ“¡ µ“√“ß∑’Ë Û ª√“°Ø«à “°“√¢π à ß∑“ß∫° „™â ‡™◊È Õ‡æ≈‘ ß¡“°∑’Ë ÿ ¥ Û ∂÷ ß√â Õ¬≈– ˜˘.Û „π æ.». ÚıÙı à «π°“√¢π à ß∑“ßπÈ ” ¡’ — ¥ à «π‡æ’ ¬ß√â Õ¬≈– ı ∑—È ß∑’Ë ª√–‡∑» ‰∑¬‡§¬„™â ·¡à πÈ ”≈”§≈Õ߇ªì π√–∫∫°“√

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=