สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. ÚıÙ¯ 1187 ‚§√ß°“√ — ¡¡π“∑“ß«‘ ™“°“√ ‡√◊Ë Õß °“√„™â ·≈–¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ´— ∫´â Õπ√“§“·æß Ò. À≈— °°“√·≈–‡Àµÿ º≈ „π‚Õ°“ ∑’Ë √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π§√∫√Õ∫ ˜ ªï ·Àà ß°“√ ∂“ªπ“ „π æ.». ÚıÙ˜ √“™∫— ≥±‘ µ·≈–¿“§’ ¡“™‘ °®”π«πÀπ÷Ë ß¥”√‘ «à “ ‡æ◊Ë Õ‡ªì πÕπÿ √≥å ·Àà ß°“√ ∂“ªπ“ ˜ ªï √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ®÷ ߧ«√®— ¥µ—È ß ç‡§√◊ Õ¢à “¬ À«‘ ∑¬“°“√·Àà ß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“πé (The Interdisciplinary Network of the Royal Institute) ¢÷È π‡æ◊Ë Õª√– “π ß“π¥â “π À«‘ ∑¬“°“√ ·≈–·≈°‡ª≈’Ë ¬π¢â Õ¡Ÿ ≈§«“¡√Ÿâ §«“¡§‘ ¥‡ÀÁ π √–À«à “ßπ— °«‘ ™“°“√µà “ß Ê ´÷Ë ß®–𔉪 Ÿà §«“¡√à «¡¡◊ Õ „π°“√«‘ ®— ¬ °“√ª√– “πß“π¥â “π«‘ ™“°“√√–À«à “ßÀπà «¬ß“π∑—È ß„πª√–‡∑»·≈–µà “ߪ√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ß¬‘Ë ß°“√ ·°â ‰¢ªí ≠À“¢Õߪ√–‡∑»∑’Ë ®”‡ªì πµâ Õß„™â §«“¡√Ÿâ ®“°À≈“¬ “¢“«‘ ™“ ·≈â «π”‡ πÕºŸâ ∫√‘ À“√„π√–¥— ∫ª√–‡∑»µà Õ‰ª ·≈–‡æ◊Ë Õ„Àâ °“√¥”‡π‘ πß“π¢Õ߇§√◊ Õ¢à “¬∫√√≈ÿ «— µ∂ÿ ª√– ß§å ¥— ß°≈à “« ®÷ ßæ‘ ®“√≥“‡ÀÁ π«à “ªí ≠À“√à «¡√–À«à “ßπ— ° «‘ ∑¬“»“ µ√å ‰∑¬∑’Ë ‡ÀÁ π‰¥â ™— ¥°Á §◊ Õªí ≠À“‡√◊Ë Õß°“√¢“¥ºŸâ ‡™’Ë ¬«™“≠„π°“√¥Ÿ ·≈√— °…“‡§√◊Ë Õß¡◊ ÕÀ√◊ Õ„Àâ §”ª√÷ °…“‡°’Ë ¬« °— ∫°“√„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ∑’Ë ∑— π ¡— ¬¡’ √“§“·æß„π°“√∑”ß“π«‘ ®— ¬ ¥— ßπ—È π„π¢—È πµâ π®÷ ߉¥â °”Àπ¥„Àâ ®— ¥ — ¡¡π“‡°’Ë ¬«°— ∫§«“¡ √à «¡¡◊ Õ¥â “π«‘ »«°√√¡»“ µ√å ·≈–¥â “π·æ∑¬»“ µ√å ‚¥¬‡©æ“–°“√„Àâ ºŸâ ‡™’Ë ¬«™“≠¥â “π‡∑§π‘ §®“° “¢“«‘ »«°√√¡»“ µ√å ¡“™à «¬¥Ÿ ·≈ ·π–π” √«¡∑—È ß´à Õ¡·´¡‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë √“§“·æß´÷Ë ß‡°‘ ¥™”√ÿ ¥‡ ’ ¬À“¬À√◊ Õ¡’ ªí ≠À“¢— ¥¢â Õß ·≈–‰¡à “¡“√∂´à Õ¡·´¡‰¥â ‡Õß ´÷Ë ß®–‡ªì π°“√™à «¬™“µ‘ ª√–À¬— ¥∑—È ß¥â “πæ≈— ßß“π·≈–§à “„™â ®à “¬„π°“√®â “ßÀ√◊ Õπ” ºŸâ ‡™’Ë ¬«™“≠®“°µà “ߪ√–‡∑»¡“¥Ÿ ·≈À√◊ Õ∫”√ÿ ß√— °…“‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ¥— ß°≈à “« πÕ°®“°π’È ¬— ߇ªì π°“√º≈— °¥— π„Àâ ‡°‘ ¥°“√®— ¥ µ—È ßÕß§å °√À√◊ Õ»Ÿ π¬å ª√– “πß“π„Àâ §«“¡™à «¬‡À≈◊ Õ·≈–„Àâ §”ª√÷ °…“‡°’Ë ¬«°— ∫°“√„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ¡’ √“§“·æß ·°à Àπà «¬ß“πµà “ß Ê √«¡∑—È ß°“√„Àâ §”·π–π”ª√÷ °…“‡√◊Ë Õß°“√®— ¥´◊È Õ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ„À¡à Ê ¥â «¬ Ú. «— µ∂ÿ ª√– ߧå Ú.Ò ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡√à «¡¡◊ Õ„π°“√¥Ÿ ·≈ ·π–π” ·°â ‰¢ À√◊ Õ´à Õ¡·´¡‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ¡’ √“§“·æß „π≈— °…≥– ç‰∑¬™à «¬‰∑¬é ‡ªì πÀ≈— ° Ú.Ú ‡æ◊Ë Õ √⠓߇§√◊ Õ¢à “¬°“√ª√– “πß“π·∫∫ À«‘ ∑¬“°“√„π°“√·≈°‡ª≈’Ë ¬π¢â Õ¡Ÿ ≈§«“¡√Ÿâ §«“¡§‘ ¥‡ÀÁ π ·≈–°“√∑”ß“π¥â “π«‘ ™“°“√√à «¡°— π√–À«à “ßπ— °«‘ ™“°“√µà “ß Ê ‚¥¬‡©æ“–¥â “π‡∑§π‘ §·≈–Àâ Õߪؑ ∫— µ‘ °“√ª√–‡¿∑«‘ »«- °√√¡»“ µ√å «‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–·æ∑¬»“ µ√å Û. ‡ªÑ “À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√ Û.Ò ºŸâ ‡¢â “ — ¡¡π“∑√“∫ªí ≠À“·≈–„Àâ §«“¡√à «¡¡◊ ÕÀ“°®–¡’ °“√ª√– “πß“πµà Õ‰ª Û.Ú ®— ¥∑”‡§√◊ Õ¢à “¬ºŸâ ‡°’Ë ¬«¢â Õß°— ∫°“√„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ‡ªì π∞“π¢â Õ¡Ÿ ≈°≈“ß Û.Û ®— ¥µ—È ß»Ÿ π¬å ∫√‘ °“√‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ´— ∫´â Õπ‡ªì π‚§√ß°“√π”√à Õß Ù. ºŸâ ‡¢â “ — ¡¡π“ ª√–¡“≥ Ú §π ª√–°Õ∫¥â «¬ Ù.Ò √“™∫— ≥±‘ µ·≈–¿“§’ ¡“™‘ ° ‚§√ß°“√·≈–°”Àπ¥ — ¡¡π“

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=