สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. ÚıÙ¯ 1161 ·π«°“√®— ¥°“√ªí ≠À“ ·≈–°“√«“ß·ºπ °≈ÿà ¡∑’Ë Ò °“√®— ¥°“√‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–¬ÿ ∑∏»“ µ√å °“√„™â ·≈–¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ ºŸâ ª√– “πß“π°≈ÿà ¡ ¥√.Õ¿‘ ™“µ‘ Õ‘Ë ¡¬‘È ¡ ¢â Õ √ÿ ª ªí ≠À“·≈–Õÿ ª √√§°“√®— ¥°“√‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ·≈–¬ÿ ∑∏- »“ µ√å °“√„™â ·≈–°“√¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ Ò. ·§Á µµ“≈Õ°∑’Ë ‰¡à µ√ß°— ∫§«“¡®√‘ ß Ú. °“√ª≈Õ¡·ª≈߇հ “√ Û. °“√®— ¥´◊È Õ∑“ßÕ‘ ‡≈Á °∑√Õπ‘ ° å (¡’ ª√–‚¬™πå ‡©æ“–∑’Ë ¡’ °“√·¢à ߢ— πÕ¬à “ß®√‘ ß®— ß) Ù. ¡’ °“√‡ª≈’Ë ¬πºŸâ ·∑π∫à Õ¬ ı. ¢“¥∫ÿ §≈“°√∑“ß°“√∫√‘ À“√®— ¥°“√‡°’Ë ¬«°— ∫ ‡√◊Ë Õßπ’È ˆ. ‡ πÕ·π–„Àâ ¡’ Àπà «¬ß“π„π°“√√«∫√«¡¢â Õ¡Ÿ ≈ À√◊ ÕºŸâ ‡™’Ë ¬«™“≠®“° “¢“µà “ß Ê ˜. ¢Õ¢â Õ¡Ÿ ≈®“°∫√‘ …— ∑À√◊ Õ‡§√◊ Õ¢à “¬ (‡µ√’ ¬¡∑” ·ºπß∫ª√–¡“≥ °à Õπ‰µ√¡“ ∑’Ë Û) ‡æ◊Ë Õ®— ¥∑”‡ªì π∞“π ¢â Õ¡Ÿ ≈¢Õß∫√‘ …— ∑ ¯. ‡µ√’ ¬¡‚§√ß°“√·≈–·ºπß“π∑’Ë ™— ¥‡®π °”Àπ¥ «— µ∂ÿ ª√– ß§å „π°“√®— ¥∑”ß∫ª√–¡“≥‡æ◊Ë Õª√–°Õ∫°“√ ®— ¥´◊È Õ ˘. ‡µ√’ ¬¡§«“¡æ√â Õ¡¢Õß ∂“π∑’Ë ‚§√ß √â “ß∑“ß °“¬¿“æ Ò. «‘ ∏’ °“√‡¢’ ¬π·ºπß“π‡æ◊Ë Õ¢Õß∫ª√–¡“≥„π°“√ ®— ¥´◊È Õ µâ Õß°”Àπ¥·ºπß“π∑’Ë ™— ¥‡®π √«¡∑—È ß¿“æ√«¡¢Õß °“√¥”‡π‘ π°“√∑—È ßÀ¡¥ ·π«∑“ß°“√·°â ‰¢ Ò. ®— ¥°≈ÿà ¡‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ∑’Ë ¡’ „™â „πÀπà «¬ß“π∑—È ßÀ¡¥ √«¡∑—È ß«‘ ∏’ „™â °“√¥Ÿ ·≈∫”√ÿ ß√— °…“ ¢â Õ§«√√–«— ß Ú. „Àâ ¡’ Àπà «¬ß“π°≈“ß„π°“√∫√‘ À“√®— ¥°“√‡§√◊Ë Õß ¡◊ Õ„π√Ÿ ª¢Õߧ≥–°√√¡°“√ ‰¥â ·°à - ¥â “π∫√‘ À“√ ‡™à π °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬¥â “π °“√®— ¥°“√ - ¥â “π°“√ªØ‘ ∫— µ‘ °“√ ‡™à π ‡®â “Àπâ “∑’Ë π— °«‘ ∑¬“- »“ µ√å ®“°Àπà «¬ß“πµà “ßÊ Û. ¡’ °“√°”Àπ¥¢â Õ∫à ß™’È „π°“√„™â ¢ÕßÀπà «¬ß“π °≈“ß Ù. ∑ÿ °Àπà «¬ß“π¡’ ‚Õ°“ „π°“√‡ πÕ specification ¢Õ߇§√◊Ë Õß¡◊ Õ‰¥â µ“¡§«“¡µâ Õß°“√ (¡’ µ— «·∑π¢Õß·µà ≈– Àπà «¬ß“π) ı. ºŸâ „™â ¡’ ‚Õ°“ °”Àπ¥§ÿ ≥ ¡∫— µ‘ ¢Õ߇§√◊Ë Õß¡◊ Õ µ“¡∑’Ë µâ Õß°“√ ·µà ‡°‘ ¥ªí ≠À“‡°’Ë ¬«°— ∫¢â Õ°”Àπ¥„π°“√ ®— ¥´◊È Õ¢Õß·µà ≈–Àπà «¬ß“𠇙à π - §≥–°√√¡°“√∑’Ë ¡“®“° “¬ªØ‘ ∫— µ‘ °“√¡’ à «π√à «¡ ‡™à π √“§“-¡“°πâ Õ¬ - §ÿ ≥ ¡∫— µ‘ ¢Õ߇§√◊Ë Õß¡◊ Õ ˆ. „Àâ ∑ÿ °Àπà «¬ß“π¡’ ‡§√◊ Õ¢à “¬ ‚¥¬°“√°”Àπ¥„Àâ ·π«°“√®— ¥°“√ªí ≠À“ ·≈–°“√«“ß·ºπ* * °“√ª√–™ÿ ¡°≈ÿà ¡¬à Õ¬„π°“√ — ¡¡π“∑“ß«‘ ™“°“√ ‡√◊Ë Õß ç°“√„™â ·≈–¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ´— ∫´â Õπ√“§“·æßé «— π∑’Ë Ò˜-Ò¯ ‘ ßÀ“§¡ ÚıÙ¯ ≥ ‚√ß·√¡¡‘ √“‡§‘ ≈ ·°√π¥å §Õπ‡«π™—Ë π

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=