สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 30 No. 4 Oct.-Dec. 2005 1140 À≈— °°“√/π‚¬∫“¬°“√®— ¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ¥â “π‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–·π«∑“ß∫√‘ À“√®— ¥°“√ À≈— °°“√/π‚¬∫“¬°“√®— ¥ √√ ß∫ª√–¡“≥¥â “π‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ «‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–·π«∑“ß∫√‘ À“√®— ¥°“√* π‚¬∫“¬¢Õß√— ∞∫“≈„π°“√®— ¥ √√ß∫ª√–¡“≥¥â “𠇧√◊Ë Õß¡◊ Õ§◊ Õ ‡πâ π‡√◊Ë Õß°“√®— ¥ √√„Àâ ‡æ’ ¬ßæÕµ“¡§«“¡ µâ Õß°“√·≈–§«“¡®”‡ªì π À≈— °°“√§◊ Õ®— ¥ √√„Àâ Õ¥§≈â Õß ‡ªÑ “À¡“¬·≈–¿“√°‘ ®¢Õß à «π√“™°“√ ‡™à π ¿“√°‘ ®¥â “π °“√‡√’ ¬π°“√ Õπ ¿“√°‘ ®‡°’Ë ¬«°— ∫°“√∫√‘ °“√«‘ ™“°“√ À√◊ Õ°“√«‘ ®— ¬ À≈— °°“√„π°“√æ‘ ®“√≥“®— ¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ”π— °ß∫ª√–¡“≥„™â À≈— °°“√®— ¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ¥— ßπ’È Ò. à «π√“™°“√®–µâ Õß¡’ ·ºπ°“√®— ¥∑”ß∫ª√–¡“≥ §◊ Õ·ºπ§√ÿ ¿— ≥±å ´÷Ë ß·ºππ’È µâ Õß Õ¥§≈â Õß°— ∫·ºπªØ‘ ∫— µ‘ √“™°“√ Ú. µâ Õß Õ¥§≈â Õß°— ∫‡ªÑ “À¡“¬°“√¥”‡π‘ πß“π Û. µâ Õß®— ¥∑”·ºπ§√ÿ ¿— ≥±å ¥â “π°“√«‘ ®— ¬„Àâ ™— ¥‡®π «à “ §√ÿ ¿— ≥±å ∑’Ë ®–®— ¥´◊È Õ‰¥â º≈º≈‘ µÕ–‰√ À√◊ Õ‰¥â º≈ß“π«‘ ®— ¬ ‡√◊Ë Õß„¥ Ù. §«√®— ¥‡√’ ¬ß≈”¥— ∫§«“¡ ”§— ≠„π°“√®— ¥´◊È Õ §√ÿ ¿— ≥±å ‡æ◊Ë Õæ‘ ®“√≥“®— ¥ √√ß∫ª√–¡“≥‰¥â ∂Ÿ °µâ Õ߇À¡“– ¡ ı. ®— ¥∑”·ºπ§√ÿ ¿— ≥±å ‚¥¬·¬°‡ªì π - §√ÿ ¿— ≥±å ª√–®”Õ“§“√ §◊ Õ §√ÿ ¿— ≥±å „À¡à §«√®— ¥∑”·ºπ·∫∫µà Õ‡π◊Ë Õß«à “∑—È ßÕ“§“√®–„™â «ß‡ß‘ π‡∑à “‰√ „π°“√®— ¥´◊È Õ§√ÿ ¿— ≥±å ∂â “‡ªì π‰ª‰¥â §«√·¬°‡ªì π·ºπªï µà Õªï ¥â «¬ - §√ÿ ¿— ≥±å ∑¥·∑π - §√ÿ ¿— ≥±å ‡æ‘Ë ¡ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ ‡ªì π°“√æ— ≤π“ „Àâ ¥’ ¢÷È π ‡æ◊Ë Õ„Àâ °â “«∑— π‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’Ë ‡ª≈’Ë ¬π‰ª ˆ. ·ºπ¥Ÿ ·≈·≈–´à Õ¡·´¡®–Õ¬Ÿà „πß∫¥”‡π‘ πß“π „π°“√¥Ÿ ·≈§√ÿ ¿— ≥±å ∂â “∑”‡ªì π·ºπ°Á ®–¡’ §«“¡™— ¥‡®π ∂â “‰¡à ¡’ ·ºπ ”π— °ß∫ª√–¡“≥®–‰¡à ∑√“∫«à “§√ÿ ¿— ≥±å ·µà ≈–™‘È πµâ Õß´à Õ¡·´¡¥Ÿ ·≈Õ¬à “ß‰√ ‡™à π µâ Õßµ—È ßß∫§à “ ‡ ◊Ë Õ¡°’Ë ‡ªÕ√å ‡´Á πµå ®π°«à “®–À¡¥Õ“¬ÿ °“√„™â ß“π °“√®— ¥∑”§”¢Õß∫ª√–¡“≥ ‡¡◊Ë Õ®— ¥∑”·ºπ§√ÿ ¿— ≥±å ‡ √Á ®·≈â « ¢—È πµÕπµà Õ‰ª®– µâ Õß®— ¥∑”¢Õ§”¢Õª√–¡“≥‡ πÕ√— ∞¡πµ√’ ∑’Ë °”°— ∫¥Ÿ ·≈ ≈ßπ“¡∂÷ ß ”π— °ß∫ª√–¡“≥‡æ◊Ë Õ«‘ ‡§√“–Àå ß∫ª√–¡“≥ ®“°π—È π ”π— °ß∫ª√–¡“≥®–‡ πÕ§≥–√— ∞¡πµ√’ ·≈– ¿“ ºŸâ ·∑π√“…Æ√æ‘ ®“√≥“µ“¡≈”¥— ∫µà Õ‰ª ·π«∑“ß°“√∫√‘ À“√®— ¥°“√ ”π— °ß∫ª√–¡“≥µâ Õß°“√∑√“∫·ºπ°“√„™â ‡§√◊Ë Õß ¡◊ Õ∑’Ë ¡’ √“§“·æß√à «¡°— 𠇙à 𠇧√◊Ë Õ߇æ∑ ·°π ‡ÕÁ ¡Õ“√å - ‰Õ ‚¥¬‡©æ“– ∂“π∑’Ë ∑’Ë Õ¬Ÿà „°≈â ‡§’ ¬ß°— π°Á πà “®–¡’ ·ºπ °“√„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ√à «¡°— π À“°§√ÿ ¿— ≥±å À¡¥§«“¡®”‡ªì π ·≈â « Õ“®„Àâ Àπà «¬ß“πÕ◊Ë π„™â µà Õ‰¥â ‡æ◊Ë Õ„Àâ °“√„™â ß“π ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ‡ªì π‰ªÕ¬à “ߧÿâ ¡§à “ ∂â “∑”·ºπ°“√„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ „Àâ ™— ¥‡®π·≈â «π”‡ πÕ ”π— °ß∫ª√–¡“≥ °Á ‰¡à πà “®–‡ªì π ªí ≠À“ ”À√— ∫°“√®— ¥ √√ß∫ª√–¡“≥·µà Õ¬à “ß„¥ π“ß “«Õ“√’ æ≈¥’ π— °«√√≥»‘ ≈ªá ˆ « √ÿ ª·≈–‡√’ ¬∫‡√’ ¬ß Õ≈‘ “ ªîò πª√–‡ √‘ ∞ ”π— °ß∫ª√–¡“≥ * ∫√√¬“¬„π°“√ — ¡¡π“∑“ß«‘ ™“°“√ ‡√◊Ë Õß ç°“√„™â ·≈–¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ´— ∫´â Õπ√“§“·æßé «— π∑’Ë Ò˜-Ò¯ ‘ ßÀ“§¡ ÚıÙ¯ ≥ ‚√ß·√¡ ¡‘ √“‡§‘ ≈ ·°√π¥å §Õπ‡«π™—Ë π

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=