สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. ÚıÙ¯ 1137 º≈‘ π ¿Ÿà ®√Ÿ ≠ §”°≈à “«µâ Õπ√— ∫ºŸâ ‡¢â “ — ¡¡π“∑“ß«‘ ™“°“√ ‡√◊Ë Õß °“√„™â ·≈–¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ´— ∫´â Õπ√“§“·æß «— πæÿ ∏∑’Ë Ò˜ ‘ ßÀ“§¡ ÚıÙ¯ ≥ ‚√ß·√¡¡‘ √“‡§‘ ≈ ·°√π¥å §Õπ‡«π™—Ë π ‚¥¬ ¥√. — π∑— ¥ ‚√®π ÿ π∑√ √“™∫— ≥±‘ µ ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘ À“√ ¿“«‘ ®— ¬·Àà ß™“µ‘ ~~~~~~~~~~~~ °“√®— ¥ — ¡¡π“„π«— ππ’È ®— ¥¢÷È π‡æ◊Ë Õ¢Õ§«“¡√à «¡¡◊ Õ®“°ºŸâ ‡¢â “√à «¡ — ¡¡π“„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡√à «¡¡◊ Õ ¥Ÿ ·≈ ·π–π” ·°â ‰¢ À√◊ Õ´à Õ¡·´¡‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ¡’ √“§“·æß ´÷Ë ßÀ¡“¬∂÷ ߇§√◊Ë Õß¡◊ Õº≈‘ µ‡Õ߉¡à ‰¥â À√◊ Õ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ∑’Ë ´à Õ¡‡Õ߉¡à ‰¥â ´÷Ë ß ˆ-˜% ‡ªì π‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑“ߥ⠓π°“√·æ∑¬å ªí ®®ÿ ∫— π¡’ »Ÿ π¬å ¥â “ππ’È ‡°‘ ¥„À¡à ¡“°‡™à π »Ÿ π¬å π“ ‘ ° »Ÿ π¬å ‡≈ ‘ ° »Ÿ π¬å ‚√§À— «„® ´÷Ë ß¡’ ·π«‚πâ ¡«à “‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ„À¡à ®–¡’ √“§“ Ÿ ߢ÷È π ¥— ßπ—È π ®÷ ߇ πÕ«à “πà “®–„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ‡À≈à “π’È „Àâ §ÿâ ¡§à “ „π°“√®— ¥ — ¡¡π“§√—È ßπ’È ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “≈Ÿ °‡∏Õ ‡®â “øÑ “®ÿ Ó¿√≥«≈— ¬≈— °…≥å Õ— §√√“™°ÿ ¡“√’ ‡ ¥Á ®¡“∑√߇ªì π Õß§å ª√–∏“π‡ªî ¥°“√ — ¡¡π“ æ√–Õß§å ‡ªì ππ— °‡§¡’ ∑’Ë π„®∑“ߥ⠓π ¡ÿ π‰æ√·≈–‚√§¡–‡√Á ß ‚¥¬‡©æ“–∑“ߥ⠓π‚√§¡–‡√Á ß ®–„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ‰´‚§≈∑√Õπ (Cyclotron) ·≈–‡§√◊Ë Õß‡æµ ·°π (PET Scan : Positron Emission Tomography) ´÷Ë ß¡’ √“§“ Ÿ ß¡“° ºŸâ ‡¢â “√à «¡ — ¡¡π“§√—È ßπ’È ª√–°Õ∫¥â «¬ √“™∫— ≥±‘ µ ¿“§’ ¡“™‘ ° Àπà «¬ß“π∑—È ß¿“§√— ∞·≈–‡Õ°™π ∫ÿ §§≈¿“¬πÕ° µ≈Õ¥®π ¡“§¡ ¡Ÿ ≈π‘ ∏‘ ·≈–µ— «·∑π®”Àπà “¬µà “ß Ê ¡“°¡“¬ ·≈–À«— ß«à “∑ÿ °∑à “π∑’Ë ‡¢â “√à «¡ — ¡¡π“®–π”·π«§‘ ¥∑’Ë ‰¥â ®“°°“√ — ¡¡π“‰ªª√–°Õ∫°“√æ‘ ®“√≥“„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ ÕÕ¬à “ß§ÿâ ¡§à “ ·≈–¢Õ§«“¡√à «¡¡◊ Õ„Àâ °“√®— ¥°“√ — ¡¡π“§√—È ßπ’È ‡ªì π‰ª ¥â «¬§«“¡‡√’ ¬∫√â Õ¬·≈–∫√√≈ÿ «— µ∂ÿ ª√– ß§å µ“¡∑’Ë µ—È ß‰«â ¥â «¬ §”°≈à “«µâ Õπ√— ∫

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=