สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. ÚıÙ¯ 1127 §”°√“∫∑Ÿ ≈√“¬ß“π „πæ‘ ∏’ ‡ªî ¥°“√ — ¡¡π“∑“ß«‘ ™“°“√ ‡√◊Ë Õß °“√„™â ·≈–¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ´— ∫´â Õπ√“§“·æß «— πæÿ ∏∑’Ë Ò˜ ‘ ßÀ“§¡ ÚıÙ¯ ≥ ‚√ß·√¡¡‘ √“‡§‘ ≈ ·°√π¥å §Õπ‡«π™—Ë π ~~~~~~~~~~~~ ¢â “æ√–æÿ ∑∏‡®â “ »“ µ√“®“√¬å ™— ¬Õπ— πµå ¡ÿ ∑«≥‘ ™ 𓬰√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ¢Õæ√–√“™∑“π°√“∫∑Ÿ ≈∑√“∫ ΩÉ “æ√–∫“∑ „π‚Õ°“ ∑’Ë „µâ ΩÉ “æ√–∫“∑‰¥â ∑√ßæ√–°√ÿ ≥“‡ ¥Á ®¡“∑√߇ªì πª√–∏“π„πæ‘ ∏’ ‡ªî ¥°“√ — ¡¡π“ ·≈–∑√ß ∫√√¬“¬æ‘ ‡»… ‡√◊Ë Õß ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å °— ∫ß“π«‘ ®— ¬ ´÷Ë ßπ— ∫‡ªì πæ√–°√ÿ ≥“∏‘ §ÿ ≥·°à ª«ß¢â “æ√–æÿ ∑∏‡®â “‡ªì πÕ¬à “ß¬‘Ë ß ‡π◊Ë Õß„π‚Õ°“ ∑’Ë √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ∂“ªπ“¡“§√∫ ˜ ªï „π æ.». ÚıÙ˜ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‰¥â ®— ¥µ—È ß ç‡§√◊ Õ¢à “¬ À«‘ ∑¬“°“√·Àà ß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“πé (The Interdisciplinary Network of the Royal Institute) ¢÷È π ‡æ◊Ë Õª√– “πß“π¥â “π À«‘ ∑¬“°“√√–À«à “ßπ— °«‘ ™“°“√∑ÿ ° “¢“ ´÷Ë ß®–𔉪 Ÿà §«“¡√à «¡¡◊ Õ„π°“√«‘ ®— ¬·≈–æ— ≤π“„π √Ÿ ª·∫∫∫Ÿ √≥“°“√√–À«à “ßÀπà «¬ß“π∑—È ß„πª√–‡∑»·≈–µà “ߪ√–‡∑» §≥–°√√¡°“√ À«‘ ∑¬“°“√‰¥â ®— ¥°“√ — ¡¡π“ ‡√◊Ë Õß °“√„™â ·≈–¥Ÿ ·≈‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ«‘ ∑¬“»“ µ√å ∑’Ë ´— ∫´â Õπ√“§“·æ߇ªì π°‘ ®°√√¡·√° ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡√à «¡¡◊ Õ·≈–ª√– “π ß“πÕ— π®–𔉪 Ÿà °“√„™â ‡§√◊Ë Õß¡◊ ÕÕ¬à “ß¡’ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿“æ·≈–§ÿâ ¡§à “ °“√ — ¡¡π“§√—È ßπ’È ‰¥â √— ∫°“√ π— ∫ πÿ πß∫ª√–¡“≥®“° ”π— °ß“π§≥–°√√¡°“√«‘ ®— ¬·Àà ß™“µ‘ πÕ°®“°π’È ¬— ߉¥â √— ∫°“√ π— ∫ πÿ π¥â “ππ‘ ∑√√»°“√®“°Õß§å °√À≈“¬Õß§å °√ ·≈–‡æ◊Ë Õ‡ªì π°“√¢Õ∫§ÿ ≥·°à ºŸâ π— ∫ πÿ π°“√®— ¥ — ¡¡π“ ¢â “æ√–æÿ ∑∏‡®â “¢Õæ√–√“™∑“πæ√–«‚√°“ „Àâ ºŸâ π— ∫ πÿ π°“√®— ¥ — ¡¡π“‡¢â “√— ∫æ√–√“™∑“π‚≈à ∑’Ë √–≈÷ ° ‚¥¬»“ µ√“®“√¬å πæ.¬ß¬ÿ ∑∏ «— ™√¥ÿ ≈¬å ª√–∏“π°√√¡°“√¥”‡π‘ πß“π®— ¥ — ¡¡π“ ®–‡ªì πºŸâ ‡∫‘ °ºŸâ π— ∫ πÿ π‡¢â “√— ∫æ√–√“™∑“π‚≈à ·≈– „π‚Õ°“ π’È ¢Õæ√–√“™∑“πæ√–°√ÿ ≥“∑√ß∫√√¬“¬æ‘ ‡»…‡æ◊Ë Õ§«“¡‡ªì π ‘ √‘ ¡ß§≈·°à ºŸâ ‡¢â “ — ¡¡π“ ◊ ∫‰ª §«√¡‘ §«√·≈â «·µà ®–‚ª√¥‡°≈â “‚ª√¥°√–À¡à Õ¡ §”°√“∫∑Ÿ ≈√“¬ß“π

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=