สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë Û ©∫— ∫∑’Ë Ù µ.§.-∏.§. ÚıÙ¯ 1037 ≥— ™™“ ‚ §µ‘ ¬“πÿ √— °…å ¥πµ√’ ª√–™— π* ≥— ™™“ ‚ §µ‘ ¬“πÿ √— °…å ¿“§’ ¡“™‘ ° ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π * ∫√√¬“¬„π°“√ª√–™ÿ ¡ ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë ˆ °— 𬓬π æ.». ÚıÙ¯ °“√ª√–™— π °“√ª√–™— π„π¥πµ√’ §≈“ ‘ °¢Õß µ–«— πµ°‡ªì π°“√∫√√‡≈ߥπµ√’ ª–∑– °— π„π‡™‘ ß‚«À“√¥πµ√’ ‡ªì 𧫓¡√à «¡ ¡◊ Õ°— π√–À«à “ßπ— °¥πµ√’ Ú ΩÉ “¬ ´÷Ë ß √à «¡°— π‡≈à π∫∑‡æ≈߇¥’ ¬«°— π„Àâ º ¡ °≈¡°≈◊ π‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬« ∫∑‡æ≈ß∑’Ë „™â ∫√√‡≈߇æ◊Ë Õ°“√π’È ‡√’ ¬°«à “ ∫∑∫√√‡≈ß ª√–™— πÀ√◊ Õ§Õπ·™√å ‚µ (concerto) „π¥πµ√’ µ–«— πµ°µâ Õß¡’ π— °·µà ߇æ≈ß ‡¢’ ¬π∫∑∫√√‡≈ߪ√–™— π‚¥¬„™â °“√ ∫— π∑÷ °‚πâ µ ·≈–¡’ π— °¥πµ√’ ‡ªì πºŸâ ∂à “¬∑Õ¥∫∑‡æ≈ßπ—È π„Àâ °— ∫ºŸâ øí ßÕ’ ° ∑Õ¥Àπ÷Ë ß à «π°“√ª√–™— π„π¥πµ√’ ‰∑¬ À¡“¬∂÷ ß °“√ª√–≈ÕßΩï ¡◊ Õ‡¥’Ë ¬«‡§√◊Ë Õß ¥πµ√’ À√◊ Õ°“√ª√–≈Õß∫√√‡≈ߥπµ√’ √«¡«ß√–À«à “ß Ú ΩÉ “¬‡æ◊Ë Õ„Àâ ‰¥â ºŸâ ™π– ‡ªì π°“√∫√√‡≈ß·≈–¢— ∫√â Õß´÷Ë ßµâ Õß„™â ∑— °…–¥πµ√’ ¢—È π Ÿ ß ‚¥¬º≈— ¥°— π‡≈à π §π≈–∑’ ¡’ §≥–°√√¡°“√µ— ¥ ‘ π ºŸâ ∑’Ë ¡’ ™—È π‡™‘ ߇Àπ◊ Õ°«à “¬à Õ¡‡ªì πºŸâ ™π–„π∑’Ë ÿ ¥ π— ∫‡ªì π°√–∫«π°“√Õ— π·¬∫¬≈Õ¬à “ß Àπ÷Ë ß„π°“√æ— ≤π“Ωï ¡◊ ե⠓π∑— °…–¥πµ√’ Õ¬à “ß‰√°Á µ“¡ „π¥πµ√’ ‰∑¬æ∫°“√ ∫√√‡≈ߪ√–™— π‡™‘ ß‚«À“√¥πµ√’ „π√Ÿ ª ·∫∫¢Õߥπµ√’ µ–«— πµ°´÷Ë ß√à «¡°— π ∫√√‡≈ß∫∑‡æ≈߇¥’ ¬«°— π¥â «¬ ∂◊ Õ‡ªì π π‘ ¡‘ µ„À¡à „π°“√ª√–¥‘ …∞å ∑“ß„π¥πµ√’ ‰∑¬ ∫∑§— ¥¬à Õ §”«à “ ¥πµ√’ ª√–™— π À√◊ Õ §Õπ·™√å ‚µ À¡“¬∂÷ ß °“√‡¥’Ë ¬«‡§√◊Ë Õߥπµ√’ ¥â «¬‡∑§π‘ §¢—È π Ÿ ß‰ªæ√â Õ¡Ê °— ∫ °“√∫√√‡≈ߪ√–°Õ∫À√◊ Õ°“√∫√√‡≈ߪ√–™— π¢Õ߫ߥÿ √‘ ¬“ߧå π— °·µà ߇æ≈ßπ— ∫µ—È ß·µà §√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ò˜ ‰¥â √⠓ߺ≈ß“πª√–‡¿∑§Õπ·™√å ‚µ‰«â À≈“°À≈“¬≈’ ≈“ §Õπ·™√å ‚µÕ“®¡’ §«“¡À¡“¬∑’Ë ·ª√‡ª≈’Ë ¬π‰ª®“°‡¥‘ ¡∫â “ß µ“¡·π«§‘ ¥¢Õßπ— °·µà ߇æ≈ß·µà ≈–§π„π™à «ß Û ªï ∑’Ë ºà “π¡“ ≈— °…≥– ”§— ≠∑’Ë ÿ ¥¢ÕߧÕπ·™√å ‚µ°Á ¬— ߧ߇ªì 𠧫“¡·µ°µà “ߢÕ߇ ’ ¬ß¥πµ√’ ·≈–≈’ ≈“∫√√‡≈ß√–À«à “߇§√◊Ë Õߥπµ√’ ‡¥’Ë ¬«°— ∫«ß¥ÿ √‘ ¬“ß§å „π™à «ß∑’Ë §Õπ·™√å ‚µ‰¥â √— ∫ °“√æ— ≤π“ Ÿ ß ÿ ¥√–À«à “ߧ√‘ µå »µ«√√…∑’Ë Ò˜-Ò˘ À≈— ß®“°π—È π‚§√ß √⠓ߢÕߧÕπ·™√å ‚µ®–§ß‰«â ´÷Ë ß·π«§«“¡§‘ ¥ ¢Õß°“√‡¥’Ë ¬«‡§√◊Ë Õߥπµ√’ „π∫∑‡æ≈ß ·π«§«“¡§‘ ¥¢ÕߧÕπ·™√å ‚µª√“°Ø„π¥πµ√’ µ–«— πÕÕ°¥â «¬´÷Ë ßÕ“®‡ª√’ ¬∫ ‡∑’ ¬∫‰¥â °— ∫·π«§«“¡§‘ ¥¢ÕߧÕπ·™√å ‚µµ–«— πµ° „πª√–«— µ‘ »“ µ√å ¥πµ√’ ‰∑¬„π™à «ß»µ«√√…∑’Ë ºà “π¡“ ¡’ ∫∑‡æ≈ß ∑’Ë æ∫·π«§«“¡§‘ ¥¢ÕߧÕπ·™√å ‚µ∑—È ß„π√Ÿ ª·∫∫¢ÕߧÕπ·™√å ‚µ‡¥’Ë ¬«·≈–§Õπ·™√å ‚µ«ß¥ÿ √‘ ¬“ß§å ‡™à π ∫∑‡æ≈ß ¢ÕßÀ≈«ßª√–¥‘ …∞‰æ‡√“–·≈–≈Ÿ °»‘ …¬å ∫∑‡æ≈ߢÕß∫√Ÿ ´ ·° µ— π ·≈–∫∑‡æ≈ߢÕß≥√ß§å ƒ∑∏‘Ï ∏√√¡∫ÿ µ√ ·¡â «à “∫∑‡æ≈ߢÕßÀ≈«ßª√–¥‘ …∞‰æ‡√“–®–‰¡à ‰¥â √— ∫Õ‘ ∑∏‘ æ≈®“°¥πµ√’ µ–«— πµ°°Á µ“¡ ·µà ·π«§«“¡§‘ ¥À≈— °¢Õß °“√‡°‘ ¥§Õπ·™√å ‚µ¢Õßµ–«— πµ°·≈–¢Õ߉∑¬π—È π‡À¡◊ Õπ°— π §◊ Õ ‡°‘ ¥®“°§«“¡µâ Õß°“√¢Õßπ— °¥πµ√’ ∑’Ë æ— ≤π“ Ωï ¡◊ Õ®π∂÷ ߢ—È π‡¥’Ë ¬«‰¥â ¥â «¬‡∑§π‘ §¢—È π Ÿ ß¢÷È πµ“¡≈”¥— ∫ §” ”§— ≠ : ¥πµ√’ ª√–™— π, §Õπ·™√å ‚µ, ¥πµ√’ ‰∑¬

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=